Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116149

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją.Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. 

Zakres zadań

 • Uczestniczy w pracach zespołów i grup roboczych w ramach współpracy międzynarodowej wynikającej z członkostwa GITD w organizacjach międzynarodowych i nawiązanych relacji dwu i wielostronnych;
 • Organizuje, udział i koordynowanie wizyt zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej, międzynarodowych wymian przedstawicieli służb kontrolnych, konsultacji, warsztatów oraz szkoleń w zakresie najlepszych praktyk kontrolnych;
 • Udziela informacji polskim kierowcom i przedsiębiorcom transportowym, organizacjom pozarządowym w zakresie procedur odwoławczych obowiązujących w innych krajach, jak również odnośnie obowiązujących przepisów na terenie UE i w poszczególnych państwach członkowskich;
 • Zapewnia uczestnictwo Inspekcji, co najmniej sześć razy w roku, w skoordynowanych kontrolach drogowych z właściwymi organami kontrolnymi innych państw;
 • Pozyskuje, przygotowuje oraz koordynuje bieżącą współpracę podjętą w ramach projektów współpracy bliźniaczej (tzw. twinning), w tym koordynacja zarządzania projektami we współdziałaniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego;
 • Bierze udział w pracach komitetów oraz grup roboczych instytucji UE;
 • Opracowuje we współpracy z Wydziałem Koordynacji, Kontroli i Spraw Obywatelskich rocznego planu zagranicznych wyjazdów służbowych oraz nadzór nad jego realizacją;
 • Współpracuje z ministerstwem obsługującym ministra właściwego do spraw transportu;
 • Przygotowuje i realizuje działania promocyjne w zakresie współpracy międzynarodowej, dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa w ruchu i transporcie drogowym, zarówno w kraju jak i za granicą.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w pracy związanej ze współpracą międzynarodową lub transportem drogowym lub administracją publiczną
 • Znajomość aktów prawnych: ustawy o transporcie drogowym, ustawy prawo o ruchu drogowym, ustawy o drogach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa wspólnotowego w zakresie transportu drogowego oraz wiedza o funkcjonowaniu i strukturach Unii Europejskiej;
 • Znajomość regulacji wewnętrznych GITD w szczególności regulaminu organizacyjnego i regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie biegłym zawodowym;
 • Kompetencje: komunikatywność, współpraca w zespole, samodzielność, myślenie analityczne, kreatywność, orientacja na klienta, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość jednego z języków urzędowych UE na poziomie komunikatywnym zawodowym.
APLIKUJ TERAZ