Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Audytor wewnętrzny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 78312

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, zagrożenie korupcją, praca na III pietrze, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, zainstalowana winda, pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, brak oznaczeń dla osób niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym

Zakres zadań

 • przeprowadza zadania audytowe
 • realizuje czynności monitorujące stan wdrożenia wydanych zaleceń audytowych oraz czynności sprawdzające
 • uczestniczy w przygotowaniu rocznego planu audytu wewnętrznego
 • uczestniczy w sporządzaniu sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu audytów wewnętrznych lub kontroli
 • Znajomość ustaw: o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych, o rachunkowości, Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych oraz ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych (RODO)
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, zarządzenia z zakresu zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętności: obsługi komputera (pakiet MS Office), skutecznej komunikacji, analitycznego myślenia
 • Posiadanie jednego z certyfikatów: CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFE, CCSA, CFSA, CFA, lub zaświadczenia Ministra Finansów o złożeniu z pozytywnym wynikiem egzaminu na audytora wewnętrznego wydane w latach 2003-2006, lub uprawnienia biegłego rewidenta, lub dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w ustawie o finansach publicznych oraz dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydany przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ