Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 78109

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Współpracuje z komórkami organizacyjnymi w zakresie przeprowadzania ocen okresowych oraz pierwszej oceny w służbie cywilnej, w celu prawidłowej i terminowej realizacji procesu sporządzania ocen, sporządza wymagane zestawienia, a także bierze udział w procesie przygotowawczym, projektowaniu oraz realizacji indywidualnych programów rozwoju zawodowego, w celu stałego rozwoju, podnoszenia kompetencji i kwalifikacji pracowników
 • Współpracuje z komórkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania i aktualizacji opisów stanowisk pracy, sporządza wymagane zestawienia i analizy w celu odpowiedniego wykorzystania opisów stanowisk w procesie zarządzania kadrami
 • Obsługuje prowadzenie procesu naboru pracowników do urzędu we współpracy z komórkami organizacyjnymi, sporządza wymagane analizy i zestawienia dotyczące naborów w celu zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań związanych z prowadzeniem rekrutacji i selekcji na wakujące stanowiska pracy
 • Wspiera działania związane z realizacją programu zarządzania zasobami ludzkimi, analizą i opracowywaniem projektów zmian w programie zarządzania zasobami ludzkimi, w celu stworzenia narzędzi motywujących pracowników do wzrostu jakości i efektywności realizowanych zadań
 • Współpracuje przy opracowaniu projektów procedur i wewnętrznych aktów prawnych z zakresu działalności Wydziału, współpracuje przy przygotowywaniu projektów regulaminu organizacyjnego GUS oraz regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych GUS, w celu zapewnienia odpowiedniej organizacji i realizacji pracy urzędu
 • Współpracuje z zespołem ds. wartościowania stanowisk pracy w GUS w celu prawidłowego i terminowego przebiegu procesu wartościowania stanowisk pracy
 • Prowadzi sprawy dotyczące udostępniania informacji publicznej w zakresie działania Wydziału, w celu prawidłowej i terminowej realizacji zadań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej i aktów wykonawczych
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Znajomość zagadnień związanych z rekrutacją i selekcją pracowników
 • Znajomość zagadnień związanych z tworzeniem opisów stanowisk pracy oraz ich wartościowaniem
 • Znajomość zagadnień związanych z systemem ocen pracowników i tworzeniem IPRZ
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Kreatywność
 • Orientacja na klienta/interesanta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w pracy w komórce związanej z zarządzaniem zasobami ludzkimi
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – A2
 • Myślenie analityczne
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
APLIKUJ TERAZ