Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72828

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


1.      Praca w terenie.


2.      Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).


3.      Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe.


4.      Zagrożenie korupcją.


5.      Praca na wysokości powyżej 3 metrów.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku
na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.


W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

Zakres zadań

 • Realizuje, w zakresie właściwości stanowiska, prace dotyczące: wykonywania instalacji, wymiany, uzupełniania, konserwacji, serwisu i utrzymania w obiektach zagranicznych.
 • Opracowuje dokumentacje wykonawcze, koncepcje, specyfikacje sprzętowe, schematy, wytyczne na adaptacje powierzchni biurowych, opiniuje dokumenty opracowywane przez specjalistyczne podmioty zewnętrzne lub placówki zagraniczne na ich potrzeby, w zakresie właściwości stanowiska. Wspiera placówki zagraniczne w zakresie technicznym w pracach komisji w postępowaniach przetargowych jako inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj. m.in. bierze udział w negocjacjach umów.
 • Nadzoruje placówki zagraniczne w zakresie właściwości stanowiska w obszarze robót związanych z wykonywaniem przez specjalistyczne podmioty zewnętrzne prac dotyczących wykonywania instalacji, wymiany, uzupełnienia, konserwacji, serwisu i utrzymania poprzez: udział w odbiorach ww. wykonanych robót, dostaw, usług, sporządzanie z ww. odbiorów protokołów z przeglądu wykonanych prac, które stanowią podstawę dla placówek do podpisania lub nie protokołu odbioru końcowego.
 • Zadaniuje, monitoruje i koordynuje prace Regionalnych Administratorów Systemów Zabezpieczenia Teletechnicznego pod względem wykonywania zadań i powierzonych obowiązków w placówkach zagranicznych w zakresie właściwości stanowiska.
 • Współpracuje w ramach biura z innymi wydziałami przy opracowywaniu projektów planów finansowych, planowaniu, przygotowywaniu, koordynowaniu inwestycji i remontów z zakresu rozwoju, instalacji, wymiany, uzupełnienia systemów zabezpieczenia technicznego SZT i okablowania strukturalnego placówek zagranicznych w zakresie właściwości stanowiska.
 • Nadzoruje projektowanie, wdrażanie i odbiór prac wynikających z wytycznych komórki właściwej w sprawach bezpieczeństwa lub innych komórek organizacyjnych MSZ oraz realizacji zadań dot. zabezpieczenia technicznego placówek zagranicznych, monitoruje realizację ww. czynności na każdym etapie zadania w zakresie właściwości stanowiska.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne z zakresu: elektronika, automatyka i robotyka, informatyka, elektrotechnika, elektryka, mechanika, telekomunikacja, mechatronika.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w obszarze zabezpieczeń elektronicznych (konserwacja lub projektowanie lub sprzedaż systemów zabezpieczeń elektronicznych SZT oraz LAN).
 • Ukończenie jednego z kursów pracownika zabezpieczenia technicznego: instalowanie i konserwacja SZT lub projektowanie SZT lub montaż, eksploatacja, konserwacja i naprawa urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz awaryjne otwieranie w miejscach zainstalowania.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Świadectwo kwalifikacji SEP „E” do 1kV.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Zgoda na poddanie się odpowiednim badaniom w celu uzyskania uprawnienia do pracy na wysokościach.
 • Znajomość aktualnych rozwiązań rynkowych z dziedziny mechanicznych i elektronicznych SZT.
 • Znajomość aktów prawnych: ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych.
 • Znajomość norm branżowych dot. SZT oraz programu do sporządzania harmonogramów, np. MS Project lub programu do projektowania, np. AutoCAD.
 • Umiejętność współpracy, argumentowania.
 • Samodzielność i inicjatywa, zorientowanie na osiąganie celów, kreatywność.
 • Dyspozycyjność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Zaświadczenie/certyfikat ukończenia jednego z poniższych kursów (innego niż w wymaganiach niezbędnych): •instalowanie i konserwacja SZT, •projektowanie SZT, •montaż, eksploatacja, konserwacja i naprawa urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz awaryjne otwieranie w miejscach zainstalowania, •kurs inwestorów SZT, •kurs z zakresu zasad działania, doboru i instalacji SZT oraz ich poprawnej konfiguracji sprzętowo-programowej wydane przez producentów lub dystrybutorów sprzętu zabezpieczenia technicznego.
 • Znajomość przepisów BHP.
APLIKUJ TERAZ