Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117016

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa z wykorzystaniem 
komputera powyżej 4 godzin dziennie,  permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość poruszania się po budynku: windy i drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość technicznego dostosowania stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z obsługą konkursów w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”, w tym udziela odpowiedzi na pytania wnioskodawców, potencjalnych kandydatów, przedsiębiorstw; obsługuje skrzynkę odbiorczą dedykowaną Programowi Konkurs.doktoraty@mein.gov.pl, ocenia formalnie złożone wnioski – weryfikuje spełnienie wymogów, przygotowuje pisma do jednostek w przypadku wezwania do uzupełnienia braków formalnych we wniosku.
 • Realizuje zadania związane z wdrażaniem programu „ Doktorat wdrożeniowy”, np. przygotowuje projekty informacji o przyznaniu środków finansowych oraz informacji zmieniających, zapewnia obsługę organizacyjną i finansową umów zawartych w ramach realizacji programu, weryfikuje formalnie raporty roczne i końcowe składane przez uczelnie/instytuty.
 • Zapewnia obsługę administracyjną Zespołu doradczego do oceny wniosków i raportów w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” – w tym dokumentację niezbędną do oceny merytorycznej wniosków i raportów, organizuje i uczestniczy w posiedzeniach Zespołu, przygotowuje zestawienia wynagrodzeń dla członków Zespołu i inne czynności związane z obsługą Zespołu.
 • Współpracuje z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym (OPI PIB) w zakresie rozwoju modułu „Doktorat wdrożeniowy” w systemie obsługi wniosków i raportów ZSUN/OSF.
 • Przygotowuje zestawienia, informacje o programie „ Doktorat wdrożeniowy” na potrzeby resortu oraz wkładów do krajowych i międzynarodowych raportów, dokumentów strategicznych, materiałów dla kierownictwa oraz notatek.
 • Przygotowuje zestawienia i bazy danych związane z Programem w celu bardziej efektywnej realizacji zadań oraz uczestniczy w projektowaniu dokumentacji potrzebnej do realizacji kolejnych edycji Programu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Znajomość Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2019 r. o ustanowieniu programu „Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków wraz z dalszymi zmianami
 • rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość jęz. angielskiego na poziomie B1
 • 1 rok - doświadczenie zawodowe w realizacji projektów w obszarze szkolnictwa wyższego
 • znajomość Obsługi Strumieni Finansowania Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki (ZSUN/OSF)
APLIKUJ TERAZ