Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów”

ogłasza konkurs na stanowisko

Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych

na okres kadencji w latach 2021 - 2023

Zastępca Prezesa Zarządu ds. technicznych
Miejsce pracy: Warszawa
Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:
 

Wymagania konieczne

 • Ukończone studia wyższe techniczne,
 • Co najmniej 5-letni staż pracy, w tym minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym,
 • Doświadczenie oraz umiejętności organizacyjne i kierownicze,
 • Dobra znajomość prawa budowlanego i przepisów powiązanych, w tym zagadnień techniczno-eksploatacyjnych dotyczących zasobów mieszkaniowych,
 • Doświadczenie w zakresie prowadzenia, kierowania lub nadzorowania prac budowlanych, remontów, konserwacji i eksploatacji oraz utrzymania zasobów mieszkaniowych i użytkowych spółdzielni,
 • Znajomość zasad przedmiarowania, kosztorysowania robót budowlano-montażowych, przygotowania specyfikacji technicznej i umów związanych z działalnością remontową, konserwacyjną i eksploatacyjną zasobów spółdzielni, umiejętność ich oceny i kontroli ich realizacji,
 • Znajomość zagadnień związanych z organizacją przetargów, w tym również w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych.
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

Wymagania pożądane

 • Posiadanie uprawnień budowlanych,
 • Praktyczna znajomość przepisów prawa, regulujących działalność spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
 • Przedstawienie referencji.
APLIKUJ TERAZ