Zastępca Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
Miejsce pracy: Warszawa
Do obowiązków Zastępcy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych będzie należało między innymi:
 • nadzorowanie i zarządzanie pracami działów: technicznego i administracyjno-eksploatacyjnego, w tym; inspektorami, koordynatorami, administratorami, pracownikami działu technicznego, konserwatorami, gospodarzami budynku,
 • opracowywanie w zakresie działalności eksploatacyjno-remontowej wieloletnich i rocznych projektów planów finansowo- rzeczowych Spółdzielni,
 • prawidłowe gospodarowanie funduszem remontowym, w ramach zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą wieloletnich i rocznych planów gospodarczo-finansowych,
 • nadzór nad realizacją procesów remontowych i inwestycyjnych,
 • uczestnictwo w odbiorach wykonanych prac,
 • współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie konserwacji, eksploatacji i remontów,
 • współpraca z mieszkańcami i statutowymi organami Spółdzielni,
 • zastępowanie Prezesa Zarządu w czasie nieobecności.
Osoba przystępująca do konkursu powinna spełniać niżej wymienione warunki:
 • wykształcenie wyższe, mile widziane techniczne,
 • 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
 • znajomość prawa budowlanego z przepisami wykonawczymi oraz mile widziana znajomość prawa spółdzielczego,
 • znajomość zagadnień techniczno-organizacyjnych i ekonomicznych związanych z planowaniem (rocznym i wieloletnim), realizacją założeń gospodarczo-finansowych (w tym eksploatacji, konserwacji, remontów zasobów mieszkaniowych i użytkowych oraz sieci instalacji),
 • doświadczenie w przygotowywaniu umów związanych z procesem inwestycyjnym i remontowym oraz nadzorem nad ich realizacją wraz z rozliczaniem,
 • umiejętność kierowania zespołem i współpracy z organami Spółdzielni,
 • dobra znajomość obsługi komputera (w tym pakietu MS Office).
Mile widziane:
 • doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych,
 • uprawnienia inspektora nadzoru budowlanego, sanitarnego, elektrycznego,
 • umiejętność komunikowania się,
 • umiejętność negocjacji,
 • umiejętność pracy pod presją czasu
Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:
 • CV wraz ze zdjęciem i klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji;
 • list motywacyjny;
 • pisemne oświadczenie o:
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • posiadanie nieograniczonej przepisami prawa zdolności do zajmowania stanowisk kierowniczych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie sądowe, karne lub karno-skarbowe,
  • korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • niekaralności (w przypadku zakwalifikowania do II etapu konkursu obowiązek przedstawienia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
  • nie pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej,
  • nie prowadzeniu działalności gospodarczej konkurencyjnej wobec Spółdzielni;
 • dane kontaktowe: numer telefonu oraz adres e-mail.
Pouczenie:

Kandydat zobowiązany jest do opracowania koncepcji organizacji pracy na stanowisku, na które aplikuje. Opracowaną koncepcję kandydat przedstawi na piśmie i zaprezentuje Komisji po zakwalifikowaniu do II etapu konkursu oraz dostarczy oryginały dokumentów potwierdzających informacje zawarte w CV.

 • Pisemne zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów należy składać w terminie do 04.04.2024 r. do godz. 16.00 pocztą (decyduje data wpływu), osobiście w Sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Jelonki” w zamkniętych kopertach zaadresowanych: Komisja Konkursowa Rady Nadzorczej SM „Jelonki”, ul. Powstańców Śląskich 4A, 01-381 Warszawa lub za pomocą przycisku aplikowania.
 • Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po terminie, jak też zawierające braki formalne pozostawia się bez rozpoznania.
 • Otrzymane oferty, odrzucone lub pozostawione bez rozpoznania zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu postępowania.
 • Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu konkursu zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Jelonki”. O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 • Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu lub odrzucenia oferty bez podania przyczyn.
APLIKUJ TERAZ