Ogłoszenie numer: 4901868, z dnia 2021-06-29

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Jelonki”

w Warszawie, ul. Powstańców Śląskich 4A

ogłasza konkurs na stanowisko

Zastępca Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

 

Opis stanowiska

Do obowiązków Zastępcy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych będzie należało między innymi:

 • nadzorowanie i zarządzanie pracami zespołu techniczno-eksploatacyjnego, w tym: inspektorami, koordynatorem, administratorami, pracownikami działu technicznego, konserwatorami, gospodarzami budynków,
 • opracowywanie w zakresie działalności eksploatacyjno-remontowej wieloletnich i rocznych projektów planów finansowo- rzeczowych Spółdzielni,
 • prawidłowe gospodarowanie funduszem remontowym, w ramach zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą wieloletnich i rocznych planów gospodarczo-finansowych,
 • nadzór nad realizacją procesów remontowych i inwestycyjnych,
 • uczestnictwo w odbiorach wykonanych prac,
 • współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie konserwacji, eksploatacji i remontów,
 • współpraca z mieszkańcami i statutowymi organami Spółdzielni,
 • zastępowanie Prezesa Zarządu w czasie nieobecności.

Wymagania

Osoba przystępująca do konkursu powinna spełniać niżej wymienione warunki:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • co najmniej 10 letni staż pracy, w tym 5 lat na stanowisku kierowniczym,
 • znajomość prawa budowlanego z przepisami wykonawczymi oraz mile widziana znajomość prawa spółdzielczego,
 • znajomość zagadnień techniczno-organizacyjnych i ekonomicznych związanych z planowaniem i realizacją eksploatacji, konserwacji i remontów zasobów mieszkaniowych i użytkowych oraz sieci i instalacji,
 • umiejętność kierowania zespołem i współpracy z organami Spółdzielni,
 • doświadczenie w prowadzeniu eksploatacji obiektów budowlanych oraz w przygotowaniu i realizacji planów remontowych,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i pełni praw publicznych.

Mile widziane:

 • prawo jazdy kat. B,
 • licencja zarządcy nieruchomości,
 • kursy zarządzania,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych,
 • uprawnienia inspektora nadzoru budowlanego lub sanitarnego.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ