Straż Miejska m.st. Warszawy
[z siedzibą ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa]
poszukuje kandydata na stanowisko

Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Magazynowej i Zaopatrzenia
w Wydziale Logistyki
Miejsce pracy: Warszawa
oferta pracy – 559

Zadania:

Współkierowanie pracą Referatu Gospodarki Magazynowej i Zaopatrzenia w celu zapewnienia prawidłowej realizacji procesów magazynowych oraz utrzymania ciągłości zaopatrzenia, w tym:

 • zapewnienie prawidłowości przebiegu procesów magazynowania i zaopatrzenia, w tym opracowywania dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego
 • gwarantowanie zgodności stanów magazynowych ze stanami ewidencyjnymi i zapasów magazynowych
 • zapewnienie prawidłowości realizacji procesów reklamacyjnych składników stanowiących przedmiot zawartych umów/zamówień, będących we właściwości Referatu
 • planowanie wydatków, w tym współdziałanie przy opracowywaniu Planu Zamówień Publicznych, w zakresie zadań realizowanych przez Referat
 • zapewnienie prawidłowego procesu związanego z praniem lub utylizacją odzieży skażonej materiałem biologicznym i środkami chemicznymi.

Wymagania niezbędne:

 • minimum 4 lata doświadczenia zawodowego w zarządzaniu zasobami gospodarki magazynowej i zaopatrzenia
  lub co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w powyższym zakresie oraz minimum 1 rok doświadczenia
  w zakresie kierowania ludźmi
 • minimum 3 lata stażu pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z opisem niniejszego stanowiska pracy
 • wykształcenie wyższe
 • dobra znajomość zasad gospodarki magazynowej
 • znajomość zasad procesu inwentaryzacji stanów magazynowych
 • znajomość ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
 • wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych)
 • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nieposzlakowana opinia

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe na kierunku Ekonomia, Logistyka lub Zarządzanie
 • minimum 4 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych, lub co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w powyższym zakresie oraz 1 rok doświadczenia zawodowego w kierowaniu ludźmi
 • prawo jazdy kat. B
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej m. st. Warszawy;
2. inspektorem ochrony danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy jest Małgorzata Kumor, adres kontaktowy: iod@strazmiejska.waw.pl ;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Magazynowej i Zaopatrzenia w Wydziale Logistyki, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody oraz w związku z art.221 Kodeksu Pracy;
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnemu odbiorcy;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacji;
7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy inspektora ochrony danych;
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Magazynowej i Zaopatrzenia w Wydziale Logistyki.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.
APLIKUJ TERAZ