Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Zastępca kierownika oddziału
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 109382

Warunki pracy

praca biurowa; praca na III piętrze; praca w siedzibie wydziału, praca poza siedzibą Urzędu -  terenie (w szczególności kontrole, rozprawy administracyjne); zagrożenie korupcją; praca związana z obsługą klientów; praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin; brak oznaczeń dla osób niewidomych; pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami; brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym; budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami; zainstalowana winda; bariery architektoniczne: brak podjazdów między piętrami, utrudnione poruszanie się między piętrami (schody).

Zakres zadań

 • realizuje zadania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 • nadzoruje oraz organizauje pracę podległych pracownków
 • koordynuje, nadzoruje przeprowadzanie kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych, zasiłków dla opiekunów i funduszu alimentacyjnego
 • koordynuje i nadzoruje sporządzanie sprawozdawczości z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 • nadzoruje rozpatrywanie skarg, wniosków i listów interwencyjnych dotyczących nieprawidłowości w działalności administracji publicznej w zakresie świadczeń rodzinnych i wychowawczych, zasiłków dla opiekunów i funduszu alimentacyjnego
 • koordynuje i nadzoruje prowadzenie spraw związanych z ustaleniem sposobu realizacji zadań wynikających z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych, zasiłków dla opiekunów i funduszu alimentacyjnego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość ustaw: o świadczeniach rodzinnych oraz aktów wykonawczych, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz aktów wykonawczych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz aktów wykonawczych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz aktów wykonawczych, o kontroli w administracji rządowej, o finansach publicznych, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność: obsługi komputera (pakiet MS Office, a w szczególności MS Word i zaawansowanych funkcji MS Excel); myślenie strategiczne i planowanie, skutecznej komunikacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, skuteczne negocjacje, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ