Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Zastępca głównego księgowego
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139620

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa,
 • praca z użyciem sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka),
 • praca pod presją czasu,
 • raca w zespole oraz współpraca z innymi urzędami i instytucjami.

Zakres zadań

 • Prowadzi obsługę i ewidencję finansowo-księgową z zakresu spraw dotyczących Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w celu realizacji prawidłowej gospodarki finansowej;
 • Prowadzi obsługę procesu przygotowywania dokumentów dotyczących gospodarki finansowej, w tym przepisów i procedur;
 • Sprawuje nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowo-księgowych;
 • Dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym i kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • Sporządza sprawozdania o charakterze budżetowym i finansowym wymaganych przepisami prawa, w szczególności ustawą o rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej;
 • Prowadzi obsługę przepływów finansowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe (przy posiadaniu co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości) lub ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej (przy posiadaniu co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości (przy ukończeniu ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych) lub 6-letnia praktyka w księgowości (przy ukończeniu średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej)
 • „W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.";
 • 2 lata doświadczenia na stanowisku związanym z zarządzaniem zespołem;
 • W przypadku niespełnienia żadnego z wymagań w zakresie wykształcenia i praktyki w księgowości: wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
 • Znajomość zagadnień księgowości budżetowej;
 • Znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Prawo zamówień publicznych;
 • Znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Prawo zamówień publicznych;
 • Organizacja pracy , współpraca, komunikacja, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe