Dyrektor Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 ogłasza nabór na wolne stanowisko:

 

Wychowawca do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego
Miejsce pracy: Warszawa
Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe:
  • na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki
   o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo
  • na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji,
  • na dowolnym kierunku oraz przygotowanie pedagogiczne uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela.
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 • W placówce opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi może pracować osoba, która:
  • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
   z dostępem ograniczonym;
  • jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy
Obowiązki:
 • Sprawowanie bezpośredniej opieki nad grupą wychowanków przebywających w placówce.
 • Kierowanie procesem wychowawczym dziecka.
 • Opracowywanie i realizacja Planu Pomocy Dziecka zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy
  i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz pozostałej dokumentacji
  w sprawie dziecka, w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
 • Współpraca z rodziną dziecka, ze szkołami, sądami i pozostałymi instytucjami działającymi
  w zakresie pomocy społecznej, na rzecz powrotu dziecka do rodziny lub pozyskania dla dziecka rodzinnego środowiska zastępczego
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 • Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 • Umowa o pracę na czas określony z możliwością zmiany na umowę na czas nieokreślony.
 • Praca zmianowa (weekendy, święta, praca w porze nocnej).
Wymagania dodatkowe:
 • Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą.
 • Szkolenia podnoszące kompetencje.
Oferujemy:
 • Pracę w doświadczonym, dynamicznym zespole.
 • Zdobywanie doświadczenia.
 • Stabilne warunki zatrudnienia:
  • pensja zasadnicza płatna do 28 każdego miesiąca w wysokości 5000 zł – 6100 zł brutto w zależności od doświadczenia i kwalifikacji,
  • korzystanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – dofinansowanie do wypoczynku, dofinansowanie do wypoczynku dzieci, dofinansowanie na święta,
  • dodatek motywacyjny w wysokości 20% - 50% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego,
  • dodatek za wieloletnią pracę,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne „13 pensja”.
 • Szkolenia, kursy oraz możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych w godzinach pracy. Szkolenia i kursy są finansowane lub współfinansowane przez pracodawcę.
 • Możliwość awansu zawodowego.
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm.), informujemy, iż:
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1.Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: sekretariat@zpow.waw.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1, ul. św. Bonifacego 81, 02-945 Warszawa.
2. Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@zpow.waw.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w ust. 1.
3. Cele i podstawy prawne przetwarzania
Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko samorządowe w Zespole do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w trybie:
• art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda kandydata na pracownika na przetwarzanie danych wykraczających poza wymagane przepisami prawa),
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą),
• art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
4. Okres przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych Administratora.
5. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, np. podmioty zewnętrzne obsługujące placówki oświatowe na terenie dzielnicy w zakresie księgowo-finansowych, podmioty świadczące usługi IT, audytorskie, usługi archiwizacji i niszczenia dokumentacji.
6. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii – każda osoba, której dane przetwarzamy jest uprawniona do uzyskania informacji o swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych – w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne to każda osoba, której dane dotyczą może żądać odpowiednio ich poprawienia lub uzupełnienia zgodnie z art. 16 RODO;
c) usunięcia danych osobowych – jeżeli administrator przetwarzałby dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, zgodnie z art. 17 RODO.
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych – z ważnych przyczyn, np.: kwestionowanie legalności przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – jeżeli osoba które dane dotyczą uważa, że Administrator nie ma prawa przetwarzać jej danych osobowych, może wnieść sprzeciw, zgodnie z art. 21 RODO.
f) wycofania zgody w zakresie danych osobowych wykraczających poza wymagane przepisami prawa. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, który został wskazany w ust. 2 lub pisemnie na adres korespondencyjny, wskazany w ust. 1.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Panu danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter obligatoryjny. Zasady ich pozyskania są uregulowane w w/w przepisach. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.