Ogłoszenie numer: 7829322, z dnia 2022-12-30

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Dyrektor Sądu dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie

ogłasza konkurs na wolne stanowisko:

Stażysta (po odbyciu stażu urzędniczego zatrudnienie na stanowisku urzędniczym inspektora / sekretarza sądowego)

Miejsce pracy: Warszawa

Nr Ref.: KD-111-1035/22

 

Opis stanowiska

Liczba etatów – 10 etatów (umowa o pracę na czas określony 6 miesięcy)
Liczba etatów – 15 etatów (umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika).

Decyzję o przydziale pracownika do jednostki organizacyjnej sądu podejmują Prezes Sądu i Dyrektor Sądu.
Miejsce wykonywanie pracy: ul. Marszałkowska 82, Czerniakowska 100, Czerniakowska 100A
 

Ogólny zakres czynności na stanowisku stażysty:

W WYDZIAŁACH PROCESOWYCH:

 • protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach;
 • wykonywanie zarządzeń i orzeczeń sędziego (m. in. wysyłanie wezwań, zobowiązań, odpisów postanowień);
 • przedstawianie sędziemu korespondencji wpływającej do spraw;
 • przygotowywanie akt spraw do sesji i posiedzeń;
 • przygotowywanie spraw zakończonych celem przekazania do archiwum zakładowego.

W WYDZIAŁACH NIEPROCESOWYCH KRS:

 • wykonywanie zarządzeń referendarzy;
 • rejestracja wniosków w systemie informatycznym KRS;
 • przygotowywanie poleceń wypłaty;
 • przedstawianie referendarzom korespondencji wpływającej do spraw;
 • przygotowywanie spraw zakończonych celem przekazania do archiwum zakładowego.

Wymagania

Wymagania niezbędne:

 • ukończona co najmniej szkoła średnia ze zdaną maturą;
 • umiejętność obsługi komputera, w tym szybkiego pisania;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz nieposzlakowana opinia;
 • kandydat nie może być karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe  i nie może być prowadzone wobec kandydata postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe;
 • umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (pakiet Microsoft Office (word, excel), poczta elektroniczna) oraz urządzeniami biurowymi;
 • znajomość podstawowych przepisów prawa pracy oraz ustawy o pracownikach sądów i prokuratury.

Wymagania dodatkowe:

 • komunikatywność i dobra organizacja pracy;
 • orientacja na osiąganie celów i rzetelność;
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

 • podanie o zatrudnienie kierowane do Dyrektora Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie wraz z zaznaczeniem sygnatury konkursu;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wzór do pobrania na stronie sądu w zakładce oferty pracy/kategoria urzędnik;
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie to jest co najmniej świadectwo ukończenia szkoły średniej (liceum lub technikum wraz ze świadectwem maturalnym) lub dyplom licencjata lub dylom inżyniera lub dyplom magistra; kwalifikacje zawodowe i umiejętności;
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – oświadczenie zawarte
  w kwestionariuszu;
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata dotyczące przetwarzania innych danych osobowych wskazanych z własnej inicjatywy lub zawartych
  w załączonych dokumentach w tym danych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, jeżeli ich zakres przekracza poza zakres danych wymaganych w kwestionariuszu - oświadczenie zawarte w kwestionariuszu.

Oferujemy

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie oferuje:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy 8-16;
 • terminowe wypłacanie wynagrodzenia;
 • możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy;
 • prestiż związany z pracą w największym Sądzie Rejonowym w Polsce;
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych, m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracowników;
 • wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych;
 • „trzynaste” wynagrodzenie;
 • dodatek za wysługę lat (5%-20% wynagrodzenia zasadniczego po udokumentowaniu stażu pracy);
 • zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej lub karty sportowej;
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ