Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Starszy technik
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/21/13849
OBOWIĄZKI:
1) Prowadzenie ewidencji dokumentacji finansowej oraz sprawdzanie jej pod względem merytorycznym i finansowym; 2) Sprawdzanie dokumentacji finansowej pod względem kompletności; 3) Prowadzenie kontroli merytorycznej dowodów księgowych; 4) Weryfikacja dokumentów finansowych w zakresie poprawności merytorycznej i finansowej; 5) Prowadzenie wydatków finansowych w książkach wydatków oraz tabeli wydatków (forma elektroniczna); 6) Przygotowywanie i sporządzanie okresowych analiz dotyczących rozliczeń finansowych wydziału; 7) Sporządzanie analizy stopnia realizacji planu potrzeb finansowo-rzeczowych oraz wniosków o dokonanie korekty przyznanych limitów; 8) Rozdzielanie dokumentacji finansowej na poszczególne komórki organizacyjne wydziału; 9) Koordynowanie czynności związanych z przepływem dokumentacji finansowej pomiędzy Wydziałem Finansów i Budżetu KSP, a komórkami organizacyjnymi wydziału; 10) Stała współpraca z kierownikami sekcji Wydziału Zaopatrzenia KSP w zakresie swojej działalności; 11) Prowadzenie ewidencji wniosków, zamówień, zestawień wydatków oraz list wydatków; 12) Analizowanie dokumentacji finansowej i informowanie o zagrożeniach wynikających z zarządzania środkami finansowymi; 13) Realizowanie zadań związanych z przestrzeganiem dyscypliny finansowej Wydziału Zaopatrzenia KSP; 14) Uzgadnianie wydruków z ksiąg rachunkowych z ewidencją księgową. Sporządzanie miesięcznych informacji potwierdzających zgodność lub wskazującą na rozbieżności w wydruku; 15) Prowadzenie korespondencji wymiennej w zakresie wykonywanych zadań; 16) Kompletowanie i przygotowywanie dokumentacji finansowej do archiwizacji; 17) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 18) Przestrzeganie ustalonego w Komendzie Stołecznej Policji czasu pracy, porządku i regulaminu pracy oraz innych wewnętrznych regulacji zarządzeń i procedur obowiązujących na stanowisku; 19) Znajomość i przestrzeganie przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności; 20) Sumienne i staranne wykonywanie pracy i stosowanie poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę; 21) Przestrzeganie przy realizacji zadań wynikających z zakresu czynności limitu środków finansowych wyznaczonego na dany okres lub realizację danego zadania; 22) Realizacja zadań wynikających z zakresu czynności w sposób oszczędny i racjonalny; 23) Przejawianie inicjatywy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie fachowości, sprawności i terminowości wykonywania przydzielanych zadań; 24) Dbałość o dobro pracodawcy, chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; 25) Przestrzeganie zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym udział w wymaganych szkoleniach z tego zakresu; 26) Dbałość o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy; 27) Stosowanie Środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, zgodnie z ich przeznaczeniem; 28) Poddawanie się badaniom lekarskim: wstępnym, okresowym, kontrolnym, innym wymaganym i stosowanie się do wskazań lekarskich; 29) Niezwłoczne zawiadamianie przełożonych o zauważonym w Komendzie wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego; 30) Niezwłoczne pisemne informowanie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia KSP - o zmianie danych, niezbędnych do dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz danych w Systemie Wspomagania Obsługi Policji, m.in. stan cywilny i rodzinny, adres zameldowania/zamieszkania do korespondencji, decyzja o przyznaniu emerytury/renty oraz innych zmianach, które mogą mieć wpływ na zakres praw i obowiązków pracownika; 31) Niezwłoczne powiadomienie przełożonego o zniszczeniu lub zagubieniu dokumentów służbowych; 32) Niezwłoczne pisemne powiadomienie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji o zniszczeniu lub zagubieniu legitymacji pracowniczej; 33) Przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach; 34) Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, okazywania koleżeńskiego stosunku Współpracownikom; 35) Zadanie dodatkowe: realizacja zadań związanych z organizacją zabezpieczenia logistycznego akcji /operacji policyjnych.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Pozostali pracownicy obsługi biurowej (wymagany staż - lata: 3)
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

WYMAGANIA NIEZBĘDNE: wykształcenie średnie, 3 lata stażu pracy, kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, staż pracy 2 lata - znajomość ustaw: o rachunkowości, ustawy prawo zamówień publicznych - umiejętność stosowania prawa w praktyce - dobra organizacja pracy własnej - umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office WYMAGANIA DODATKOWE: - wykształcenie wyższe - doświadczenie na podobnym stanowisku pracy - dokładność, komunikatywność Obowiązki: 1) Prowadzenie ewidencji dokumentacji finansowej oraz sprawdzanie jej pod względem merytorycznym i finansowym; 2) Sprawdzanie dokumentacji finansowej pod względem kompletności; 3) Prowadzenie kontroli merytorycznej dowodów księgowych; 4) Weryfikacja dokumentów finansowych w zakresie poprawności merytorycznej i finansowej; 5) Prowadzenie wydatków finansowych w książkach wydatków oraz tabeli wydatków (forma elektroniczna); 6) Przygotowywanie i sporządzanie okresowych analiz dotyczących rozliczeń finansowych wydziału; 7) Sporządzanie analizy stopnia realizacji planu potrzeb finansowo-rzeczowych oraz wniosków o dokonanie korekty przyznanych limitów; 8) Rozdzielanie dokumentacji finansowej na poszczególne komórki organizacyjne wydziału; 9) Koordynowanie czynności związanych z przepływem dokumentacji finansowej pomiędzy Wydziałem Finansów i Budżetu KSP, a komórkami organizacyjnymi wydziału; 10) Stała współpraca z kierownikami sekcji Wydziału Zaopatrzenia KSP w zakresie swojej działalności; 11) Prowadzenie ewidencji wniosków, zamówień, zestawień wydatków oraz list wydatków; 12) Analizowanie dokumentacji finansowej i informowanie o zagrożeniach wynikających z zarządzania środkami finansowymi; 13) Realizowanie zadań związanych z przestrzeganiem dyscypliny finansowej Wydziału Zaopatrzenia KSP; 14) Uzgadnianie wydruków z ksiąg rachunkowych z ewidencją księgową. Sporządzanie miesięcznych informacji potwierdzających zgodność lub wskazującą na rozbieżności w wydruku; 15) Prowadzenie korespondencji wymiennej w zakresie wykonywanych zadań; 16) Kompletowanie i przygotowywanie dokumentacji finansowej do archiwizacji; 17) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 18) Przestrzeganie ustalonego w Komendzie Stołecznej Policji czasu pracy, porządku i regulaminu pracy oraz innych wewnętrznych regulacji zarządzeń i procedur obowiązujących na stanowisku; 19) Znajomość i przestrzeganie przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności; 20) Sumienne i staranne wykonywanie pracy i stosowanie poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę; 21) Przestrzeganie przy realizacji zadań wynikających z zakresu czynności limitu środków finansowych wyznaczonego na dany okres lub realizację danego zadania; 22) Realizacja zadań wynikających z zakresu czynności w sposób oszczędny i racjonalny; 23) Przejawianie inicjatywy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie fachowości, sprawności i terminowości wykonywania przydzielanych zadań; 24) Dbałość o dobro pracodawcy, chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; 25) Przestrzeganie zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym udział w wymaganych szkoleniach z tego zakresu; 26) Dbałość o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy; 27) Stosowanie Środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, zgodnie z ich przeznaczeniem; 28) Poddawanie się badaniom lekarskim: wstępnym, okresowym, kontrolnym, innym wymaganym i stosowanie się do wskazań lekarskich; 29) Niezwłoczne zawiadamianie przełożonych o zauważonym w Komendzie wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego; 30) Niezwłoczne pisemne informowanie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia KSP - o zmianie danych, niezbędnych do dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz danych w Systemie Wspomagania Obsługi Policji, m.in. stan cywilny i rodzinny, adres zameldowania/zamieszkania do korespondencji, decyzja o przyznaniu emerytury/renty oraz innych zmianach, które mogą mieć wpływ na zakres praw i obowiązków pracownika; 31) Niezwłoczne powiadomienie przełożonego o zniszczeniu lub zagubieniu dokumentów służbowych; 32) Niezwłoczne pisemne powiadomienie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji o zniszczeniu lub zagubieniu legitymacji pracowniczej; 33) Przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach; 34) Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, okazywania koleżeńskiego stosunku Współpracownikom; 35) Zadanie dodatkowe: realizacja zadań związanych z organizacją zabezpieczenia logistycznego akcji /operacji policyjnych. KLAUZULA INFORMACYJNA Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Stołeczny Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@ksp.policja.gov.pl. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy poza korpusem służby cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru. Informacje o odbiorcach danych: Komenda Stołeczna Policji. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy poza korpusem służby cywilnej, a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji. Uprawnienia: 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 4. prawo do usunięcia danych osobowych, - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej, 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podstawa prawna przetwarzania danych: 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 2. art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy poza korpusem służby cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane. Treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie: bip.ksp.policja.gov.pl w zakładce DANE OSOBOWE. INNE INFORMACJE: Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Stołecznej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Stołecznego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Decyduje data stempla pocztowego. Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie: bip.ksp.policja.gov.pl

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 900 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy