Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Starszy technik
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/21/07161
OBOWIĄZKI:
1) Prowadzenie ewidencji dokumentacji finansowej oraz sprawdzanie jej pod względem merytorycznym i finansowym; 2) Sprawdzanie dokumentacji finansowej pod względem kompletności; 3) Prowadzenie kontroli merytorycznej dowodów księgowych; 4) Weryfikacja dokumentów finansowych w zakresie poprawności merytorycznej i finansowej; 5) Prowadzenie wydatków finansowych w książkach wydatków oraz tabeli wydatków (forma elektroniczna); 6) Przygotowywanie i sporządzanie okresowych analiz dotyczących rozliczeń finansowych wydziału; 7) Sporządzanie analizy stopnia realizacji planu potrzeb finansowo-rzeczowych oraz wniosków o dokonanie korekty przyznanych limitów; 8) Rozdzielanie dokumentacji finansowej na poszczególne komórki organizacyjne wydziału; 9) Koordynowanie czynności związanych z przepływem dokumentacji finansowej pomiędzy Wydziałem Finansów i Budżetu KSP, a komórkami organizacyjnymi wydziału; 10) Stała współpraca z kierownikami sekcji Wydziału Zaopatrzenia KSP w zakresie swojej działalności; 11) Prowadzenie ewidencji wniosków, zamówień, zestawień wydatków oraz list wydatków; 12) Analizowanie dokumentacji finansowej i informowanie o zagrożeniach wynikających z zarządzania środkami finansowymi; 13) Realizowanie zadań związanych z przestrzeganiem dyscypliny finansowej Wydziału Zaopatrzenia KSP; 14) Uzgadnianie wydruków z ksiąg rachunkowych z ewidencją księgową. Sporządzanie miesięcznych informacji potwierdzających zgodność lub wskazującą na rozbieżności w wydruku; 15) Prowadzenie korespondencji wymiennej w zakresie wykonywanych zadań; 16) Kompletowanie i przygotowywanie dokumentacji finansowej do archiwizacji; 17) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 18) Przestrzeganie ustalonego w Komendzie Stołecznej Policji czasu pracy, porządku i regulaminu pracy oraz innych wewnętrznych regulacji zarządzeń i procedur obowiązujących na stanowisku; 19) Znajomość i przestrzeganie przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności; 20) Sumienne i staranne wykonywanie pracy i stosowanie poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę; 21) Przestrzeganie przy realizacji zadań wynikających z zakresu czynności limitu środków finansowych wyznaczonego na dany okres lub realizację danego zadania; 22) Realizacja zadań wynikających z zakresu czynności w sposób oszczędny i racjonalny; 23) Przejawianie inicjatywy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie fachowości, sprawności i terminowości wykonywania przydzielanych zadań; 24) Dbałość o dobro pracodawcy, chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; 25) Przestrzeganie zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym udział w wymaganych szkoleniach z tego zakresu; 26) Dbałość o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy; 27) Stosowanie Środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, zgodnie z ich przeznaczeniem; 28) Poddawanie się badaniom lekarskim: wstępnym, okresowym, kontrolnym, innym wymaganym i stosowanie się do wskazań lekarskich; 29) Niezwłoczne zawiadamianie przełożonych o zauważonym w Komendzie wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego; 30) Niezwłoczne pisemne informowanie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia KSP - o zmianie danych, niezbędnych do dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz danych w Systemie Wspomagania Obsługi Policji, m.in. stan cywilny i rodzinny, adres zameldowania/zamieszkania do korespondencji, decyzja o przyznaniu emerytury/renty oraz innych zmianach, które mogą mieć wpływ na zakres praw i obowiązków pracownika; 31) Niezwłoczne powiadomienie przełożonego o zniszczeniu lub zagubieniu dokumentów służbowych; 32) Niezwłoczne pisemne powiadomienie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji o zniszczeniu lub zagubieniu legitymacji pracowniczej; 33) Przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach; 34) Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, okazywania koleżeńskiego stosunku Współpracownikom; 35) Zadanie dodatkowe: realizacja zadań związanych z organizacją zabezpieczenia logistycznego akcji /operacji policyjnych.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Technik prac biurowych* (wymagany staż - lata: 2)
Wykształcenie: średnie zawodowe, inne
Uprawnienia: Obsługa komputera


Wymagania inne:

Wymagania: wykształcenie średnie, znajomość ustawy o rachunkowości, prawo zamówień publicznych, obsługa komputera MS Office, kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, 2 lata doświadczenia zawodowego.Obowiązki:1) Prowadzenie ewidencji dokumentacji finansowej oraz sprawdzanie jej pod względem merytorycznym i finansowym; 2) Sprawdzanie dokumentacji finansowej pod względem kompletności; 3) Prowadzenie kontroli merytorycznej dowodów księgowych; 4) Weryfikacja dokumentów finansowych w zakresie poprawności merytorycznej i finansowej; 5) Prowadzenie wydatków finansowych w książkach wydatków oraz tabeli wydatków (forma elektroniczna); 6) Przygotowywanie i sporządzanie okresowych analiz dotyczących rozliczeń finansowych wydziału; 7) Sporządzanie analizy stopnia realizacji planu potrzeb finansowo-rzeczowych oraz wniosków o dokonanie korekty przyznanych limitów; 8) Rozdzielanie dokumentacji finansowej na poszczególne komórki organizacyjne wydziału; 9) Koordynowanie czynności związanych z przepływem dokumentacji finansowej pomiędzy Wydziałem Finansów i Budżetu KSP, a komórkami organizacyjnymi wydziału; 10) Stała współpraca z kierownikami sekcji Wydziału Zaopatrzenia KSP w zakresie swojej działalności; 11) Prowadzenie ewidencji wniosków, zamówień, zestawień wydatków oraz list wydatków; 12) Analizowanie dokumentacji finansowej i informowanie o zagrożeniach wynikających z zarządzania środkami finansowymi; 13) Realizowanie zadań związanych z przestrzeganiem dyscypliny finansowej Wydziału Zaopatrzenia KSP; 14) Uzgadnianie wydruków z ksiąg rachunkowych z ewidencją księgową. Sporządzanie miesięcznych informacji potwierdzających zgodność lub wskazującą na rozbieżności w wydruku; 15) Prowadzenie korespondencji wymiennej w zakresie wykonywanych zadań; 16) Kompletowanie i przygotowywanie dokumentacji finansowej do archiwizacji; 17) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 18) Przestrzeganie ustalonego w Komendzie Stołecznej Policji czasu pracy, porządku i regulaminu pracy oraz innych wewnętrznych regulacji zarządzeń i procedur obowiązujących na stanowisku; 19) Znajomość i przestrzeganie przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności; 20) Sumienne i staranne wykonywanie pracy i stosowanie poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę; 21) Przestrzeganie przy realizacji zadań wynikających z zakresu czynności limitu środków finansowych wyznaczonego na dany okres lub realizację danego zadania; 22) Realizacja zadań wynikających z zakresu czynności w sposób oszczędny i racjonalny; 23) Przejawianie inicjatywy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie fachowości, sprawności i terminowości wykonywania przydzielanych zadań; 24) Dbałość o dobro pracodawcy, chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; 25) Przestrzeganie zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym udział w wymaganych szkoleniach z tego zakresu; 26) Dbałość o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy; 27) Stosowanie Środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, zgodnie z ich przeznaczeniem; 28) Poddawanie się badaniom lekarskim: wstępnym, okresowym, kontrolnym, innym wymaganym i stosowanie się do wskazań lekarskich; 29) Niezwłoczne zawiadamianie przełożonych o zauważonym w Komendzie wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego; 30) Niezwłoczne pisemne informowanie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia KSP - o zmianie danych, niezbędnych do dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz danych w Systemie Wspomagania Obsługi Policji, m.in. stan cywilny i rodzinny, adres zameldowania/zamieszkania do korespondencji, decyzja o przyznaniu emerytury/renty oraz innych zmianach, które mogą mieć wpływ na zakres praw i obowiązków pracownika; 31) Niezwłoczne powiadomienie przełożonego o zniszczeniu lub zagubieniu dokumentów służbowych; 32) Niezwłoczne pisemne powiadomienie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji o zniszczeniu lub zagubieniu legitymacji pracowniczej; 33) Przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach; 34) Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, okazywania koleżeńskiego stosunku Współpracownikom; 35) Zadanie dodatkowe: realizacja zadań związanych z organizacją zabezpieczenia logistycznego akcji /operacji policyjnych.DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Stołeczny Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@ksp.policja.gov.pl. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy poza korpusem służby cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru. Inforacje o odbiorcach danych: Komenda Stołeczna Policji. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy poza korpusem służby cywilnej, a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji. Uprawnienia: 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 4. prawo do usunięcia danych osobowych, - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej, 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podstawa prawna przetwarzania danych: 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 2. art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy poza korpusem służby cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane. Treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie: bip.ksp.policja.gov.pl w zakładce DANE OSOBOWE. INNE INFORMACJE: Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Stołecznej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Stołecznego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA: życiorys i list motywacyjny kopie dokumentów potwierdzających staż pracy i wykształcenie kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 z późn. zm.) Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Stołecznej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Stołecznego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot. *Wynagrodzenie zasadnicze: 2900 zł brutto + premia 18,80%. [Zgłoszenia: 47 723 30 68, aneta.archicinska-salwin@ksp.policja.gov.pl]

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 900 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy