Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Starszy technik
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/20/13141
OBOWIĄZKI:
GŁÓWNE OBOWIĄZKI: 1) Rejestrowanie i prowadzenie ewidencji zawieranych umów dotyczących gospodarki materiałowej na platformie zakupowej Open Nexus; 2) Ewidencjonowanie i sprawdzanie pod względem merytorycznymi wpływających do Wydziału Inwestycji i Remontów KSP faktur związanych z gospodarką materiałową oraz kwalifikowanie wydatku w ewidencji WIR KSP zgodnie z klasyfikacja budżetową; 3) Kontrola dokumentów przychodowych zgodność wartości faktur z cenami umownymi; 4) Przekazywanie faktur celem realizacji finansowej do Wydziału Finansów i Budżetu KSP; 5) Sprawdzenie wydatkowania środków i zaciągania zobowiązań w danych grupach i paragrafach klasyfikacji budżetowej. 6) Bieżące monitorowanie wydatków wydziału w zakresie gospodarki materiałowej na poszczególnych kontach budżetowych oraz współpraca z Wydziałem Finansów i Budżetu KSP, w zakresie realizacji finansowej w ramach przyznanych na dany rok limitów środków finansowych. 7) Rejestrowanie protokołów konieczności i umów oraz monitorowanie ich realizacji finansowej i terminowej w grupie wydatków budżetowych w obrębie gospodarki materiałowej; 8) Wnioskowanie do Centralnego Katalogu Indeksów Magazynowych o nadanie nowych indeksów magazynowanych w module GM SWOP; 9) Sprawdzanie prawidłowości wprowadzania do modułu GM SWOP dokumentów dostaw i ich akceptacja;10) Sprawdzanie i akceptacja dokumentów rozchodowych w module GM SWOP; 11) Przestrzeganie Procedury wewnętrznej kontroli finansowej obowiązującej w wydziale; 12) Prowadzenie rejestru ruchów w ewidencji środków trwałych dotyczących nieruchomości, gruntów i urządzeń czasowo z nimi powiązanymi, znajdujących się na terenie obiektów Komend Powiatowych Policji w celu aktualizacji ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych i nowopowstałych środków trwałych; 13) Aktualizowanie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych dla Wydziału Finansów i Budżetu KSP w zakresie wprowadzania nowych i likwidacji zużytych środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz aktualizowanie ewidencji nisko cennych pozostałych środków trwałych w wydziale;14) Rozliczanie inwestycji pod względem nowopowstałych środków trwałych w celu wprowadzenia zmian w ewidencji; 15) Wprowadzanie danych dotyczących środków trwałych i pozostałych środków trwałych do modułu ŚT SWOP; 16) Opracowywanie projektów decyzji Komendanta Stołecznego Policji w sprawie powołania komisji przekwalifikowujących urządzenia oraz wykreślających z ewidencji budynków przeznaczonych do rozbiórki, a także współpraca z komisjami w celu aktualizacji ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych dla Wydziału Finansów i Budżetu KSP. 17) Przestrzeganie dyscypliny budżetowej w zakresie realizowanych zadań; 18) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 19) Prawidłowa i terminowa archiwizacja dokumentów; 20) Przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących tajemnicy, ochrony danych osobowych, informacji poufnych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz nie ujawniania tych wiadomości w czasie wykonywania pracy jak i po jej zakończeniu; 21) Przekazywanie do kancelarii wydziału przejętej na stan korespondencji po jej ostatecznym załatwieniu (OZ) sklasyfikowanej zgodnie z instrukcją kancelaryjną; 22) Udział w szkoleniach organizowanych w wydziale i poza wydziałem.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Technik prac biurowych* (wymagany staż - lata: 2)
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne: wykształcenie średnie, 2 lata doświadczenia zawodowego, znajomość ust. o Policji, PZP, o podatku VAT, o rach., o fin.publicznych, kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.Obowiązki:GŁÓWNE OBOWIĄZKI: 1) Rejestrowanie i prowadzenie ewidencji zawieranych umów dotyczących gospodarki materiałowej na platformie zakupowej Open Nexus; 2) Ewidencjonowanie i sprawdzanie pod względem merytorycznymi wpływających do Wydziału Inwestycji i Remontów KSP faktur związanych z gospodarką materiałową oraz kwalifikowanie wydatku w ewidencji WIR KSP zgodnie z klasyfikacja budżetową; 3) Kontrola dokumentów przychodowych zgodność wartości faktur z cenami umownymi; 4) Przekazywanie faktur celem realizacji finansowej do Wydziału Finansów i Budżetu KSP; 5) Sprawdzenie wydatkowania środków i zaciągania zobowiązań w danych grupach i paragrafach klasyfikacji budżetowej. 6) Bieżące monitorowanie wydatków wydziału w zakresie gospodarki materiałowej na poszczególnych kontach budżetowych oraz współpraca z Wydziałem Finansów i Budżetu KSP, w zakresie realizacji finansowej w ramach przyznanych na dany rok limitów środków finansowych. 7) Rejestrowanie protokołów konieczności i umów oraz monitorowanie ich realizacji finansowej i terminowej w grupie wydatków budżetowych w obrębie gospodarki materiałowej; 8) Wnioskowanie do Centralnego Katalogu Indeksów Magazynowych o nadanie nowych indeksów magazynowanych w module GM SWOP; 9) Sprawdzanie prawidłowości wprowadzania do modułu GM SWOP dokumentów dostaw i ich akceptacja;10) Sprawdzanie i akceptacja dokumentów rozchodowych w module GM SWOP; 11) Przestrzeganie Procedury wewnętrznej kontroli finansowej obowiązującej w wydziale; 12) Prowadzenie rejestru ruchów w ewidencji środków trwałych dotyczących nieruchomości, gruntów i urządzeń czasowo z nimi powiązanymi, znajdujących się na terenie obiektów Komend Powiatowych Policji w celu aktualizacji ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych i nowopowstałych środków trwałych; 13) Aktualizowanie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych dla Wydziału Finansów i Budżetu KSP w zakresie wprowadzania nowych i likwidacji zużytych środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz aktualizowanie ewidencji nisko cennych pozostałych środków trwałych w wydziale;14) Rozliczanie inwestycji pod względem nowopowstałych środków trwałych w celu wprowadzenia zmian w ewidencji; 15) Wprowadzanie danych dotyczących środków trwałych i pozostałych środków trwałych do modułu ŚT SWOP; 16) Opracowywanie projektów decyzji Komendanta Stołecznego Policji w sprawie powołania komisji przekwalifikowujących urządzenia oraz wykreślających z ewidencji budynków przeznaczonych do rozbiórki, a także współpraca z komisjami w celu aktualizacji ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych dla Wydziału Finansów i Budżetu KSP. 17) Przestrzeganie dyscypliny budżetowej w zakresie realizowanych zadań; 18) Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej; 19) Prawidłowa i terminowa archiwizacja dokumentów; 20) Przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących tajemnicy, ochrony danych osobowych, informacji poufnych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz nie ujawniania tych wiadomości w czasie wykonywania pracy jak i po jej zakończeniu; 21) Przekazywanie do kancelarii wydziału przejętej na stan korespondencji po jej ostatecznym załatwieniu (OZ) sklasyfikowanej zgodnie z instrukcją kancelaryjną; 22) Udział w szkoleniach organizowanych w wydziale i poza wydziałem. DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Stołeczny Policji ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@ksp.policja.gov.pl. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy poza korpusem służby cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru. Informacje o odbiorcach danych: Komenda Stołeczna Policji. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy poza korpusem służby cywilnej, a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji. Uprawnienia: 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 4. prawo do usunięcia danych osobowych, - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej, 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podstawa prawna przetwarzania danych: 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 2. art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy poza korpusem służby cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane. Treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie: bip.ksp.policja.gov.pl w zakładce DANE OSOBOWE. INNE INFORMACJE: Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Stołecznej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Stołecznego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Decyduje data stempla pocztowego. Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie: bip.ksp.policja.gov.pl [Zgłoszenia: bozena.jankowska@ksp.policja.gov.pl, 47 72 338 26]

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 993,44 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy