Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 121166

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Opracowuje projekty regulacji dotyczące kształtowania rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych
 • Przygotowuje opinie prawne w zakresie interpretacji przepisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
 • Bierze udział w przygotowaniu analiz prawnych oraz projektów stanowisk wobec zewnętrznych projektów aktów prawnych, dokumentów rządowych i dokumentów Unii Europejskiej (projektów aktów prawnych, wybranych dokumentów pozalegislacyjnych) z zakresu sektora energetycznego, w szczególności elektromobilności
 • Bierze udział w pracach komitetów i grup roboczych Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej (KE), a także innych organizacji międzynarodowych
 • Uczestniczy w opracowywaniu i udzielaniu informacji, wyjaśnień, odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie i senatorskie, skargi i wnioski obywateli i dziennikarzy, w zakresie rozwoju elektromobilności i rynku paliw alternatywnych w Polsce
 • Bierze udział w tworzeniu rozwiązań systemowych w celu rozwoju e-mobilności, współpracuje ze spółkami Skarbu Państwa
 • Przygotowuje materiały do wykorzystania w ramach postępowań formalnych prowadzonych przez KE w sprawie naruszenia przepisów prawa UE oraz postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w odniesieniu do regulacji sektora energetycznego, będących w kompetencji Wydziału
 • Dokonuje analiz i opracowuje raporty dotyczące rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych w Polsce i liczby pojazdów zeroemisyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze obsługi prawnej lub energetyki lub transportu, albo powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość przepisów ustawy Prawo energetyczne
 • znajomość przepisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
 • znajomość przepisów prawa administracyjnego
 • znajomość zasad techniki prawodawczej oraz polskiego i europejskiego procesu legislacyjnego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej umożliwiającej uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE lub poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE
 • kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ