Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 121187

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca przy komputerze.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,
- miejsce pracy: III p.,
- budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy.
Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z produkcją hutniczą żelaza, stali i metali nieżelaznych, w tym dotyczące badań statystycznych w zakresie wydobycia i przetwórstwa rud metali, produktów hutniczych
 • Prowadzi monitoring procesu funkcjonowania sektora hutniczego
 • Prowadzi prace analityczne dotyczące eksportu i importu produktów hutniczych
 • Przygotowuje rozwiązania legislacyjne w obszarze hutnictwa
 • Współpracuje ze spółkami w zakresie koordynacji łańcucha dostaw pomiędzy kopalniami, koksowniami a hutami oraz ze związkami zawodowymi działającymi w przemyśle hutniczym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z hutnictwem
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość przepisów i zagadnień z obszaru sektora hutniczego
 • Znajomość zagadnień dotyczących badań statystycznych
 • Znajomość procesu legislacyjnego
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Umiejętności interpersonalne: analitycznego i syntetycznego myślenia, pracy w zespole, dobrej organizacji pracy, rzetelność, kreatywność, komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
APLIKUJ TERAZ