Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 120976

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa z wykorzystaniem
komputera powyżej 4 godzin dziennie, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)  lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość poruszania się po budynku: windy
i drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, miejsce
parkingowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość technicznego dostosowania
stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań

 • Obsługuje administracyjnie oraz merytorycznie rzeczników dyscyplinarnych ministra oraz komisje dyscyplinarne I i II instancji w zakresie prowadzonych postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych tj.: analizuje dokumentację, rekomenduje sposób procedowania, przygotowuje projekty pism, prowadzi korespondencję e-mail i rozmowy telefoniczne (w imieniu rzeczników oraz przewodniczącego komisji dyscyplinarnych I i II instancji), rezerwuje hotele, udziela odpowiedzi na pisma, skargi i zapytania dziennikarzy, sporządza 2 razy w roku sprawozdania z działalności.
 • Organizuje i obsługuje: przesłuchania dokonywane przez rzeczników, posiedzenia komisji dyscyplinarnej I i II instancji, (m.in. opracowuje w uzgodnieniu z przewodniczącym komisji dyscyplinarnej oraz przewodniczącym i członkami składu orzekającego: terminy, miejsca i porządek posiedzenia, przekazuje dokumentację, protokołuje posiedzenia, przygotowuje projekty zarządzeń, postanowień, orzeczeń, przesyła zawiadomienia o rozprawach oraz zarządzenia, postanowienia, orzeczenia do uczestników postępowania).
 • Przygotowuje dokumentację odwoławczą od prawomocnych orzeczeń komisji dyscyplinarnych I i II instancji do przekazania do właściwej komisji dyscyplinarnej albo Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
 • Prowadzi dokumentację dotyczącą postępowania wyjaśniającego oraz postępowania dyscyplinarnego I i II instancji wobec nauczycieli akademickich (prowadzenie akt I i II instancji), w celu zapewnienia sprawnej realizacji prowadzonych postępowań dyscyplinarnych I i II instancji.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi w sprawach nauczycieli akademickich w zakresie spraw dyscyplinarnych wpływających do Departamentu.
 • Udostępnia uczestnikom oraz innym uprawnionym podmiotom (Policja, Prokuratura, sądy) akt sprawy postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego I i II instancji, sporządza projekty zarządzeń i protokołów dotyczących przeglądania akt, kopii dokumentów akt sprawy.
 • Prowadzi rejestr dokumentacji dotyczącej wszczęcia i umorzenia postępowań wyjaśniających wobec nauczycieli akademickich w uczelniach oraz wszczęcia postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli akademickich, terminów rozpraw dyscyplinarnych i orzeczeń wydawanych przez komisje dyscyplinarne I i II instancji.
 • Przygotowuje oraz opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących przepisów dyscyplinarnych i przepisów wykonawczych dotyczących działania rzeczników dyscyplinarnych ministra, komisji dyscyplinarnej I i II instancji oraz ich wynagradzania w celu realizacji polityki Rządu w zakresie szkolnictwa wyższego oraz w celu poprawy istniejących procedur oraz zwiększenia efektywności prowadzonych postępowań. Sporządza wykładnię przepisów dotyczących przepisów dyscyplinarnych i stosunku pracy nauczycieli akademickich w celu właściwej realizacji zadań Departamentu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych lub kancelarii prawnej
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
 • znajomość: ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • znajomość rozporządzenia MNiSW w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia mediacji, postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, samodzielność i inicjatywa, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie funkcjonowania administracji
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania karnego
APLIKUJ TERAZ