Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 120891

Warunki pracy


 • Departament Lecznictwa mieści się Warszawie przy ul. Miodowej 15; pokój jest zlokalizowany w budynku „C” na I piętrze;  winda znajduje się w budynku „B”; budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku „B” i „C” jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych;

 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie.

Zakres zadań

 • Udziela wyjaśnień w zakresie stosowania prawa w sprawach dotyczących powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.
 • Analizuje rozwiązania systemowe – w tym międzynarodowe – oraz przygotowuje propozycje rozwiązania systemowe w obszarze ochrony zdrowia w szczególności w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Opracowuje i opiniuje projekty aktów prawnych w zakresie właściwości Departamentu oraz bierze udział w pracach związanych z przebiegiem procesu legislacyjnego.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Ministerstwa Zdrowia w zakresie zadań Wydziału przez osoby indywidualne, instytucje, w tym projekty odpowiedzi na interpelacje posłów i senatorów, a także projekty odpowiedzi na pisma innych komórek organizacyjnych MZ.
 • Przygotowuje odpowiedzi na skargi i wnioski świadczeniodawców w ramach właściwości merytorycznej Wydziału.
 • Bada i ocenia uchwały i decyzje organów Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie ich wpływu na system ochrony zdrowia oraz zgodności z przepisami prawa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie: prawnicze, medyczne, zdrowie publiczne, zarządzanie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze ochrony zdrowia,
 • dobra znajomość prawa konstytucyjnego i administracyjnego
 • znajomość zagadnień prawnych związanych z ochroną zdrowia
 • znajomość przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia
 • znajomość pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończona aplikacja legislacyjna lub inna albo aplikacja w toku
 • znajomość procedury legislacyjnej oraz zasad techniki prawodawczej
 • umiejętność pracy w zespole.
APLIKUJ TERAZ