Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 120691

Warunki pracy


 • praca biurowa z wykorzystaniem komputera

 • praca w warunkach narażenia na stres

 • wyjazdy służbowe

 • wystąpienia publiczne związane z finkcjonowaniem komórki organizacyjnej

 • na parkingu od ul. Wspólnej zapewnione są miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych,

 • wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, ponieważ należy pokonać 5-o stopniowe biegi schodowe,

 • przy wejściu zainstalowane są drzwi otwierane automatycznie,

 • pomieszczenia biurowe znajdują się na drugiej kondygnacji,

 • w budynku drzwi wejściowe i korytarze umożliwiają swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich,

 • jedna toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową,

 • do dyspozycji osób niewidzących lub słabowidzących jest winda z przyciskami na panelu sterowania z oznaczeniami w alfabecie Braillea, winda przystoswana jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową,

 • korytarze nie sa szerokie, jednak oznaczone kontrastowymi kolorami i w miarę możliwości pozbawione są większych przeszkód,

 •  brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

 • do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

Zakres zadań

 • Administruje i monitoruje ZSIN oraz świadczy wsparcie jego użytkownikom, w tym nadzoruje prace dotyczące zasilania i aktualizacji Centralnego Repozytorium ZSIN
 • Współpracuje przy tworzeniu, utrzymaniu i rozwoju ZSIN z Organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, Ministerstwem Sprawiedliwości, ministerstwem właściwym do spraw informatyzacji, Głównym Urzędem Statystycznym oraz innymi centralnymi organami administracji publicznej prowadzącymi rejestry publiczne.
 • Współpracuje w zakresie merytorycznym z Pełnomocnikiem Rady Ministrów ds. Rządowego Programu Rozwoju ZSIN oraz Zespołem ds. Rządowego Programu Rozwoju ZSIN.
 • Opracowuje merytorycznie dokumentację na potrzeby postępowań w zakresie zamówień publicznych dotyczących ZSIN, a także bierze udział w odbiorach produktów i usług dostarczanych w wyniku realizacji tych zamówień.
 • Bierze udział w procesie obsługi błędów w danych gromadzonych w Centralnym Repozytorium ZSIN
 • Współpracuje z interesariuszami ZSIN w celu określenia zasad, form i prawa dostępu do danych EGiB znajdujących z się w Centralnym Repozytorium ZSIN
 • Opiniuje projekty aktów prawnych w celu wyeliminowania niezgodności zawartych w nich regulacji prawnych dotyczących geodezji i kartografii z obowiązującymi przepisami prawa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe geodezyjne lub informatyczne lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz przepisami powiązanymi
 • znajomość przepisów dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz nieruchomości
 • znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność i odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość standardów OGC (rodzina norm ISO 19100)
 • znajomość narzędzi klasy GIS
 • znajomość języka SQL
 • znajomość standardu UML 2.0
 • znajomość specyfikacji INSPIRE
APLIKUJ TERAZ