Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 120448

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Przygotowuje projekty aktów prawnych w zakresie efektywności energetycznej oraz uczestniczy w uzgodnieniach wewnętrznych, międzyresortowych i konsultacjach społecznych dotyczących opracowywanych projektów
 • Przygotowuje założenia do projektów ustaw i ocenę skutków regulacji oraz propozycje rozwiązań systemowych w zakresie efektywności energetycznej
 • Przygotowuje propozycje rozwiązań w zakresie rozwoju systemu świadectw efektywności energetycznej oraz monitoruje prawidłowość jego funkcjonowania
 • Opracowuje projekty stanowisk i odpowiedzi na wystąpienia parlamentarzystów, osób prawnych i fizycznych, organizacji społecznych oraz udziela informacji i wyjaśnień dotyczących regulacji w zakresie efektywności energetycznej
 • Uczestniczy w opiniowaniu spraw procedowanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej związanych z efektywnością energetyczną
 • Bierze udział w opracowywaniu instrumentów zachęcających do racjonalnego wykorzystania energii oraz monitorowaniu ich funkcjonowania
 • Bierze udział w przygotowywaniu projektów opinii i stanowisk Departamentu w odniesieniu do projektów aktów prawnych przygotowywanych w komórkach organizacyjnych ministerstwa lub w innych urzędach lub organach państwowych
 • Uczestniczy w pracach komitetów i grup roboczych Rady Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych związanych z efektywnością energetyczną, prezentuje stanowisko Polski

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku prawo lub wyższe z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze obsługi prawnej lub energetyki, albo powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość przepisów ustawy o efektywności energetycznej i przepisów wykonawczych do tej ustawy, ustawy o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią
 • znajomość regulacji prawnych UE z zakresu efektywności energetycznej
 • znajomość zasad funkcjonowania systemu świadectw efektywności energetycznej oraz modelu ESCO
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej umożliwiającej uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE lub poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE
 • kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ