Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 120311

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Uczestniczy w działaniach związanych ze sporządzaniem analiz rozwoju rynku, w tym ekonomicznych, w celu efektywnego ich wykorzystania na potrzeby rozwoju energetyki odnawialnej, magazynów energii, elektromobilności, paliw odnawialnych oraz zwiększenia efektywności energetycznej w Polsce
 • Uczestnicy w pracach dotyczących porozumień sektorowych z branżą morskiej energetyki wiatrowej, fotowoltaiki oraz biogazu i biometanu, a także koordynuje obsługę ich sekretariatów
 • Uczestniczy w przygotowaniu opracowań, materiałów, analiz i komentarzy do dokumentów o charakterze strategicznym związanych z rozwojem energetyki odnawialnej, paliw odnawialnych, magazynów energii, elektromobilności oraz efektywności energetycznej w Polsce i w innych państwach
 • Monitoruje proces rozwoju energetyki odnawialnej, magazynowania energii, elektromobilności, paliw odnawialnych oraz efektywności energetycznej w Polsce i w innych państwach, w tym ich wpływu na gospodarkę
 • Wspiera merytorycznie obsługę Pełnomocnika Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii w zakresie przygotowywania opinii i rekomendacji przez Pełnomocnika, monitoringu legislacji prowadzonej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz przez pozostałe resorty w obszarze energetyki odnawialnej, paliw odnawialnych i efektywności energetycznej
 • Opracowuje bazy danych, raporty, prezentacje, analizy, opinie oraz inne materiały robocze, w tym na potrzeby Kierownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska, dotyczące rozwoju energetyki odnawialnej, magazynów energii, elektromobilności, paliw odnawialnych, efektywności energetycznej oraz instrumentów wsparcia
 • Uczestniczy w analizowaniu rozwiązań prawnych w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, paliw odnawialnych, magazynów energii, efektywności energetycznej i elektromobilności
 • Współpracuje z instytucjami zarządzającymi i pośredniczącymi w zakresie pozyskiwania danych statystycznych dotyczących instrumentów wsparcia dla odnawialnych źródeł energii

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze energetyki, albo powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość zagadnień i regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem rynku energii, energetyką odnawialną, i paliwami odnawialnymi
 • znajomość strategii dotyczących sektora energii, w szczególności w zakresie polityki energetycznej i odnawialnych źródeł energii
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej umożliwiającej uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: TAJNE, NATO SECRET, SECRET UE/EU SECRET lub poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: TAJNE, NATO SECRET, SECRET UE/EU SECRET
 • kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ