Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 120348

Warunki pracy


 • miejsce pracy znajduje się przy ul. Miodowej 15 w Warszawie;

 • budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;

 • Departament Budżetu i Finansów mieści się w budynku C;

 • w budynku „B” i „C” jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych;

 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie.

Zakres zadań

 • Przygotowuje projekty zawiadomień o wszczęciu i zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu należności, w tym należności budżetu środków UE w ramach realizacji m.in.: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2021 – 2027, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2021 – 2027, celem umożliwienia zapoznania się strony z aktami sprawy toczącego się postępowania.
 • Przygotowuje w I i II instancji projekty decyzji administracyjnych określających wysokość należności przypadających do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki na zasadach i w formie określonej w przepisach art. 168 i 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, celem wyegzekwowania należności budżetu państwa.
 • Przygotowuje w I instancji projekty decyzji administracyjnych określających kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki na zasadach i w formie określonej w przepisach art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w ramach realizacji m.in.: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2021 – 2027, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2021 – 2027.
 • Prowadzi sprawy w zakresie dochodzenia od beneficjentów odsetek, o których mowa w art. 189 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, poprzez przygotowywanie w I instancji projektów decyzji, o których mowa w art. 189 ust. 3b tej ustawy, w ramach realizacji m.in.: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2021 – 2027, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2021 – 2027.
 • Przygotowuje projekty decyzji administracyjnych w przedmiocie udzielenia bądź odmowy udzielenia ulg w spłacie należności, w tym należności budżetu środków UE w ramach realizacji m.in.: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2021 – 2027, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2021 – 2027, o których mowa w art. 64 ustawy o finansach publicznych.
 • Przygotowuje projekty wezwań do zapłaty w zakresie dochodzenia zwrotu od Realizatorów należności, z tytułu naruszenia warunków zawartych z Ministrem Zdrowia umów.
 • Przygotowuje projekty umów/ugód w zakresie udzielenia ulg w spłacie należności cywilnoprawnych, o których mowa w art. 55-57 ustawy o finansach publicznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansów publicznych lub administracji publicznej lub prawa
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Znajomość przepisów kodeksu cywilnego
 • Znajomość przepisów ordynacji podatkowej i umiejętność ich interpretacji
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dobra komunikacja i organizacja pracy
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie znajomości finansów publicznych, postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego w administracji
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
APLIKUJ TERAZ