Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 119965

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych.


Realizacja zadań wiąże się z: • pracą pod presją czasu, kontaktem z trudnym klientem


Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak odpowiednio przystosowanych łazienek.


W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy związane z udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie, w tym w szczególności odpowiada za realizację wniosków o udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
 • w celu realizacji obowiązków z zakresu dostępu do informacji aktualizuje i prowadzi „Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie” oraz dba o realizację przepisów prawa z zakresu dostępu do informacji publicznej
 • prowadzi sprawy związane z udostępnianiem informacji publicznej, w tym w szczególności odpowiada za realizację wniosków o udostępnianie informacji publicznej
 • prowadzi sprawy związane z ponownym wykorzystaniem informacji sektora publicznego, w tym odpowiada za realizację wniosków o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
 • prowadzi sprawy związane z anonimizacją decyzji środowiskowych i ich publikacją na stronach BIP urzędu - w trybie art. 85 ustawy OOŚ
 • wspiera w razie konieczności innych pracowników Biura Prawnego w realizacji zadań związanych z wydawaniem zaświadczeń w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów prawa ochrony środowiska i ochrony przyrody z zakresu właściwości Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, postępowania administracyjnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej znajomość ustaw dotyczących struktury i kompetencji organów władzy publicznej
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność analizowania i wnioskowania
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Komunikatywność
 • Umiejętność bsługi komputera (MS Office, Lex).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu dostępu do informacji publicznej lub/i z zakresu udzielania informacji o środowisku
APLIKUJ TERAZ