Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 119852

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Zagrożenie korupcją

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania podatkowe w przypadku unikania opodatkowania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz przygotowuje projekty decyzji ustalających dodatkowe zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w Rozdziale 6a Działu III ustawy – Ordynacja podatkowa (OrdPU), w ramach ww. postępowań. Opracowuje w tych sprawach odpowiedzi na skargi i skargi kasacyjne do sądów administracyjnych oraz projekty skarg kasacyjnych od wyroków wojewódzkich sądów adm.
 • Prowadzi postępowania w zakresie wydawania opinii zabezpieczających (ich zmiany, uchylenia) oraz wydawania decyzji określających warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania. Opracowuje w tych sprawach odp. na skargi i skargi kasacyjne do sądów administracyjnych, sporządza projekty skarg kasacyjnych od wyroków wojewódzkich sądów adm.
 • Opiniuje wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie uzasadnionego przypuszczenia zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania oraz środków ograniczających umowne korzyści oraz wniosków o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia, o której mowa w art. 26b ust. 1 o podatku dochodowym od osób prawnych, w zakresie istnienia uzasadnionego przypuszczenia wydania decyzji z zastosowaniem art. 119a OrdPU oraz środków ograniczających umowne korzyści.
 • Prowadzi postępowania w sprawie uchylenia interpretacji indywidualnej. Opracowuje w tych sprawach odp. na skargi i skargi kasacyjne do sądów administracyjnych oraz sporządza projekty skarg kasacyjnych od wyroków wojewódzkich sądów adm.
 • Reprezentuje Szefa KAS w postępowaniach sądowo-administracyjnych w sprawach uregulowanych w Rozdziałach 1, 2, 4 i 5 Działu IIIa OrdPU.
 • Analizuje informacje i opracowuje dokumenty wykorzystywane w projektowaniu założeń ustaw oraz ustaw związanych ze stosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Uczestniczy w procesie legislacyjnym w zakresie dotyczącym procedowanych projektów.
 • Identyfikuje struktury agresywnego planowania podatkowego oraz współpracuje międzynarodowo z administracjami podatkowymi innych krajów w zakresie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania.
 • Prowadzi postępowania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, innych podatków oraz podatków i opłat lokalnych (z wyłączeniem podatku od towarów i usług) oraz współpracuje w tym zakresie z Wydziałami Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania II i III.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze prawa podatkowego
 • Znajomość prawa podatkowego (Ordynacja podatkowa, CIT, PIT, PCC, podatek od spadków i darowizn, podatki i opłaty lokalne)
 • Znajomość zagadnień ekonomii i prawa gospodarczego
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633), ani niebycie ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość problematyki międzynarodowego prawa podatkowego oraz współpracy międzynarodowej
APLIKUJ TERAZ