Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117370

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)

Zakres zadań

 • Prowadzi częściową ewidencję finansowo – księgową dysponenta III stopnia części 19 Ministerstwa Finansów, tj. dokonuje kontroli wtórnej dowodów księgowych, wprowadza dane do systemu finansowo-księgowego, uzgadnia zapisy na kontach księgowych, sporządza bieżące analizy oraz dostarcza aktualne informacje finansowe.
 • Opracowuje pisma, zestawienia, analizy dla potrzeb innych departamentów/biur, niezbędnych do monitorowania i kontroli wydatków budżetowych oraz dotyczących spraw realizowanych w ramach programów i projektów unijnych.
 • Sporządza sprawozdania budżetowe i finansowe dysponenta III stopnia części 19 MF.
 • Dokonuje inwentaryzacji okresowej: środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz należności od kontrahentów w drodze potwierdzenia sald, należności spornych, wątpliwych, należności i zobowiązań z pracownikami, należności i zobowiązań publicznoprawnych, rozliczeń międzyokresowych kosztów, funduszy i kapitałów, rezerw i przychodów przyszłych okresów drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z dokumentami.
 • Archiwizuje dokumenty finansowo – księgowe, w tym dokumenty dotyczące programów i projektów unijnych.
 • Opracowuje odpowiedzi i przygotowuje dokumenty niezbędne w zakresie właściwości wydziału na skierowane do urzędu przez posłów i senatorów interpelacje oraz zapytania skierowane przez media, osoby fizyczne dotyczące udzielenia informacji publicznej.
 • Bierze udział przy tworzeniu i opiniowaniu przepisów wewnętrznych urzędu w zakresie właściwości departamentu oraz opracowuje upoważnienia w zakresie departamentu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w księgowości
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o podatku od towarów i usług
 • Zaawansowana znajomość arkusza kalkulacyjnego MS Excel
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość zasad funkcjonowania i rozliczania projektów UE
APLIKUJ TERAZ