Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117408

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3 budynków połączonych ze sobą funkcjonalnie, oznaczonych jako A, B i C. Bud. A i C są dostępne i dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadają: wejście do bud. na poziomie chodnika zewn., wejście do obiektu odbywa się bez żadnych barier; automatyczne drzwi wejściowe ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym, które oznaczono kontrastowymi wzorami ułatwiającymi rozpoznanie ich przez osoby słabowidzące; na korytarzach posadzkę z wyraźnym, kontrastowym wzorem ułatwiającym rozpoznanie ciągów komunikacyjnych oraz okładzinę schodów z ryflowaniem każdego stopnia schodowego; oznakowanie bud. w sposób ułatwiający jego użytkowanie przez osoby słabowidzące oraz numerację pokoi dost. dla potrzeb osób słabowidzących; odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiającą poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wew. o odpowiedniej szerokości; 2 windy, które są w pełni dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone m. in. w: szerokie wejścia, głosowy system powiadamiający o aktualnym przystanku, oznakowanie umożliwiające użytkowanie przez osoby niewidome i słabowidzące oraz platformę transportową, która umożliwia wjazd osobie na wózku inwalidzkim; łazienki dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Bud. B jest częściowo dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych: winda ułatwiająca poruszanie się, łazienka dost. dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję bud. utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. Utrudniona jest komunikacja pomiędzy bud. B a bud. A i C, wynikająca z różnicy poziomów (czterostopniowy bieg schodowy).

Zakres zadań

 • Dokonuje wstępnej kontroli dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, sprawdza pod względem formalno-rachunkowym i dekretuje dowody księgowe w celu ich ujęcia w ewidencji księgowej.
 • Wprowadza do ksiąg rachunkowych dowody księgowe w ujęciu syntetycznym i analitycznym, w celu umożliwienia sporządzania sprawozdań z wykonania planów finansowych, sprawozdań o stanie należności i zobowiązań oraz sprawozdań finansowych dysponenta części.
 • Opiniuje projekty umów i dokonuje rozliczeń kwot środków Funduszu Solidarnościowego (FS) lub dotacji na poszczególne podmioty i programy na podstawie dokumentów finansowych, w celu przekazania departamentom odpowiedzialnym merytorycznie za realizację zadań informacji o stanie wykorzystania i rozliczenia środków FS lub dotacji oraz o kwotach uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków.
 • Wprowadza do ewidencji finansowo-księgowej dysponenta FS i dysponenta części operacje bankowe realizowane na rachunkach bankowych tych dysponentów, w celu ustalenia aktualnego stanu zaangażowania środków oraz stanu realizacji planu finansowego.
 • Prowadzi obsługę systemu bankowości elektronicznej w zakresie rachunków podstawowych i rachunków pomocniczych, na podstawie bankowej karty wzorów podpisów, w celu terminowego przekazania środków na realizację zadań.
 • Prowadzi działania w zakresie inwentaryzacji składników aktywów i pasywów FS oraz dysponenta części, w celu prawidłowego ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym.
 • Opiniuje projekty aktów normatywnych, będących w zakresie właściwości Wydziału Rachunkowości Resortu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansów lub rachunkowości
 • ­Znajomość ustawy o rachunkowości
 • ­Znajomość ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych
 • ­­Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • ­Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • ­Umiejętność współpracy
 • ­Komunikatywność
 • ­Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ