Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117307

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • zagrożenie korupcją

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Uczestniczy w procesie stanowienia prawa wspólnotowego w obszarze rachunkowości, rewizji finansowej i raportowania niefinansowego poprzez opiniowanie projektów instrukcji i przygotowywanie instrukcji/wkładów do instrukcji dla przedstawiciela Polski na posiedzenia komitetów i grup roboczych Rady Unii Europejskiej (Rady UE) i Komisji Europejskiej (KE) oraz bierze udział w posiedzeniach ww. organów pomocniczych.
 • Opiniuje dokumenty i projekty aktów prawnych wspólnotowych i krajowych w zakresie dotyczącym rachunkowości, rewizji finansowej i raportowania niefinansowego.
 • Współpracuje z instytucjami krajowymi i instytucjami administracji państwowej krajów członkowskich UE w zakresie tworzenia i implementacji przepisów o rachunkowości, rewizji finansowej i raportowaniu niefinansowym.
 • Opiniuje projekty aktów prawnych przygotowywane przez inne komórki ministerstwa oraz resorty w celu zapewnienia ich zgodności i spójności z regulacjami krajowymi w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i raportowania niefinansowego.
 • Współpracuje z organizacjami międzynarodowymi w zakresie tworzenia i stosowania przepisów o rachunkowości, rewizji finansowej i raportowaniu niefinansowym.
 • Opracowuje odpowiedzi na zapytania krajowych instytucji i organizacji z zakresu rachunkowości, rewizji finansowej i raportowania niefinansowego w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów o rachunkowości, rewizji finansowej i raportowaniu niefinansowym.
 • Analizuje opracowania, raporty i inne dokumenty wytworzone przez krajowe, europejskie lub międzynarodowe organizacje i stowarzyszenia zajmujące się rachunkowością, rewizją finansową i raportowaniem niefinansowym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze rachunkowości lub rewizji finansowej lub współpracy międzynarodowej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie i tworzenie tekstów oraz reprezentowanie Ministerstwa Finansów w instytucjach europejskich
 • Znajomość krajowych przepisów o rachunkowości i rewizji finansowej
 • Znajomość procesu legislacyjnego w UE
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz zasad funkcjonowania UE
 • Znajomość aktów prawnych UE z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej lub Międzynarodowych Standardów Badania
 • Znajomość prawa gospodarczego, w tym kodeksu spółek handlowych
 • Szczególne uprawnienia: uprawnienia biegłego rewidenta
APLIKUJ TERAZ