Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117240

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:- praca przy komputerze.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:- budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak podjazdów.

Zakres zadań

 • Monitoruje proces sporządzania ocen okresowych i pierwszej oceny w służbie cywilnej, w tym terminowość ich sporządzania, weryfikuje poprawność sporządzania ocen z aktami zewnętrznymi i wewnętrznymi, przekazuje kierującym komórkami organizacyjnymi informacje o terminach przeprowadzania ocen.
 • Wspiera rozwój kompetencji naczelników i kierujących zespołami w zakresie oceniania i zarządzania rozwojem zawodowym podległych pracowników, administruje dokumentacją dotyczącą ocen pracowników GIOŚ, prowadzi bazę danych zawierającą informacje na temat ocen pracowników GIOŚ.
 • Organizuje i nadzoruje proces sporządzania IPRZ pracowników, administruje dokumentacją dotyczącą IPRZ, prowadzi bazę danych zawierającą informacje na temat IPRZ pracowników GIOŚ.
 • Sporządza zestawienia i sprawozdania dotyczące ocen okresowych (np. na potrzeby KPRM).
 • Bierze udział w procesie przeprowadzania naborów w urzędzie we współpracy z komórkami organizacyjnymi.
 • Współpracuje przy opracowywaniu projektów procedur i wewnętrznych aktów prawnych z zakresu właściwości Wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w komórkach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w służbie cywilnej
 • Znajomość zagadnień związanych z przeprowadzaniem ocen w służbie cywilnej
 • Znajomość zagadnień związanych z systemem ocen pracowników
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz przepisów wykonawczych z zakresu stanowiska pracy
 • Znajomość zagadnień związanych z tworzeniem i wykorzystaniem IPRZ
 • Umiejętność obsługi komputera (Microsoft Word, Excel)
 • Zorientowanie na realizację celów
 • Komunikatywność
 • Rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ