Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116921

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Analizuje rozwiązania prawne oraz przygotowuje projekty aktów prawnych w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w szczególności w obszarze morskiej energetyki wiatrowej, w tym przygotowuje oceny skutków regulacji oraz prowadzi uzgodnienia wewnętrzne, międzyresortowe i konsultacje społeczne opracowywanych projektów
 • Opracowuje opinie w ramach uzgodnień międzyresortowych projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych, oddziałujących na proces inwestycyjny morskich farm wiatrowych
 • Opracowuje raporty, prezentacje, analizy, opinie oraz inne materiały robocze, w tym na potrzeby Kierownictwa Ministerstwa, dotyczące prawnych aspektów rozwoju morskiej energetyki wiatrowej
 • Bierze udział w pracach związanych z pomocą publiczną w zakresie mechanizmów wsparcia dla morskiej energetyki wiatrowej, w tym w procesie notyfikacji i ewaluacji
 • Monitoruje proces rozwoju wykorzystania morskiej energetyki wiatrowej w Polsce i na świecie, w tym jej wpływ na gospodarkę
 • Przygotowuje oraz uczestniczy w spotkaniach z inwestorami i stowarzyszeniami branżowymi
 • Wspiera merytorycznie obsługę Pełnomocnika Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii w zakresie morskiej energetyki wiatrowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku prawo lub administracja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze legislacji lub obsługi prawnej, albo powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość zasad techniki prawodawczej
 • znajomość procesu legislacyjnego
 • podstawowa znajomość zagadnień związanych z morską energetyką wiatrową
 • podstawowa znajomość strategii dotyczących polityki energetycznej i odnawialnych źródeł energii
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej umożliwiającej uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE lub poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE
 • kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ