Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116933

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Zagrożenie korupcją.  

 • Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm). W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • ­Przygotowuje projekty decyzji i postanowień dla Ministra Rodziny i Polityki Społecznej jako organu wyższego stopnia w sprawach wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie przyznawania świadczeń rodzinnych i bezskładkowych świadczeń opiekuńczych.
 • ­Przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi/wnioski obywateli w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym w sprawach wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie przyznawania świadczeń rodzinnych i bezskładkowych świadczeń opiekuńczych w celu wykonywania obowiązków organu administracji wynikających z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
 • ­Prowadzi sprawy z zakresu merytorycznego nadzoru Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nad instytucjami właściwymi i łącznikowymi oraz sprawy wynikające ze współpracy Ministra z instytucjami właściwymi innych państw, w zakresie realizacji zadań dotyczących koordynacji świadczeń rodzinnych i bezskładkowych świadczeń opiekuńczych w celu zapewnienia stosowania jednolitej wykładni wynikającej z prawa europejskiego na terenie RP.
 • ­Przygotowuje projekty odpowiedzi na korespondencję i zapytania (pisemnie lub telefonicznie) od obywateli, organów i instytucji, dotyczące stosowania prawa w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i bezskładkowych świadczeń opiekuńczych.
 • ­Dokonuje interpretacji przepisów w ramach wykonywania zadań związanych z koordynacją unijną i dwustronną świadczeń rodzinnych i bezskładkowych świadczeń opiekuńczych, jako instytucja łącznikowa i władza właściwa, w celu zapewnienia możliwości uzyskania świadczeń przez osoby przemieszczające się w granicach Unii Europejskiej, EOG i Szwajcarii oraz państw, z którymi RP zawarła umowy dwustronne
 • ­Przygotowuje propozycje stanowisk w sprawach z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych i bezskładkowych świadczeń opiekuńczych, w ramach współpracy z punktem kontaktowym SOLVIT w zakresie stosowania prawa europejskiego przez organy administracji publicznej w państwach członkowskich oraz dokonuje analizy orzeczeń TSUE i opracowuje projekty stanowisk Polski w postępowaniach TSUE.
 • ­Bierze udział w pracach legislacyjnych, w tym proponuje rozwiązania legislacyjne, w zakresie świadczeń rodzinnych i bezskładkowych świadczeń opiekuńczych w celu zapewnienia właściwego stosowania przepisów prawa polskiego i ich dostosowania do przepisów europejskich w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych lub w obszarze związanym z systemem zabezpieczenia społecznego
 • Bardzo dobra znajomość j. angielskiego (co najmniej na poziomie B2)
 • Znajomość przepisów europejskich aktów prawnych z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
 • Znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych i o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • ­Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność współpracy
 • Komunikatywność
 • Rzetelność
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ