Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116971

Warunki pracy

Zakres zadań

 • Opracowuje i wdraża nowe rozwiązania w zakresie rozbudowy i modernizacji pasywnej infrastruktury teleinformatycznej w nowych i modernizowanych obiektach KSP,
 • Uczestniczy w weryfikacji pod względem prawidłowości funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej w nowych i modernizowanych obiektach KSP,
 • Przygotowuje opis przedmiotu zamówienia do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ustala wartość szacunkową zamówienia oraz uczestniczy w pracach komisji przetargowej,
 • Uczestniczy we wdrażaniu rozwiązań z zakresu informacji przestrzennej dla potrzeb jednostek i komórek organizacyjnych KSP oraz współpracuje z jednostkami rządowymi i samorządowymi w zakresie uzyskania i wymiany danych przestrzennych,
 • Opracowuje projekty koncepcyjno-organizacyjne oraz sprawdza dokumentację budowlaną wraz z przedmiarami i kosztorysami,
 • Uczestniczy w opracowywaniu planów i wdrażaniu rozwiązań bezpiecznej eksploatacji systemów teleinformatycznych w warunkach kryzysowych oraz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
 • Opracowuje dokumentację w zakresie niezbędnego stanowiskowego wyposażenia technicznego, sprzętowego i narzędziowego,
 • Opracowuje harmonogram realizacji prac w zakresie modernizacji infrastruktury pasywnej sieci teleinformatycznych,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : powyżej 2 lat w obszarze systemów teleinformatycznych
 • Bardzo dobra znajomość ustaw: -Prawo budowlane w zakresie przepisów ogólnych, Prawo zamówień publicznych w zakresie zasad i trybów udzielania zamówień
 • Umiejętności: -stosowania prawa -analitycznego myślenia, -argumentowania, -pracy w zespole, -obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office.
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych
APLIKUJ TERAZ