Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116886

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa z wykorzystaniem komputera, zagrożenie korupcją.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość poruszania się po budynku: windy i drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta
dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość technicznego dostosowania stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań

 • Realizuje sprawy związane z działaniami socjalnymi oraz z gospodarowaniem Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w celu prawidłowego wydatkowania środków funduszu oraz w celu prawidłowego przebiegu i sprawnej organizacji.
 • Prowadzi sprawy z zakresu rozwoju zawodowego pracowników, w tym planuje, realizuje i monitoruje wykorzystanie środków w ramach budżetu szkoleń, w celu zwiększenia efektywności pracowników Ministerstwa oraz właściwej realizacji ww. procesu.
 • Prowadzi proces sporządzania i aktualizacji indywidualnych programów rozwoju zawodowego członków korpusu służby cywilnej w celu wsparcia ich indywidualnego rozwoju.
 • Prowadzi sprawy doskonalenia kwalifikacji zawodowych pracowników Ministerstwa w formie studiów oraz staży zagranicznych, w celu zapewnienia pracownikom Ministerstwa możliwości rozwoju oraz należytej realizacji ww. procesu.
 • Prowadzi sprawy z zakresu realizacji praktyk, wolontariatów i staży w Ministerstwie.
 • Bierze udział w projektowaniu rozwiązań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Ministerstwie w celu doskonalenia zarządzania w służbie cywilnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej, wraz z aktami wykonawczymi
 • znajomość ustawy o ZFŚS
 • znajomość Kodeksu pracy w zakresie dotyczącym rozwoju zawodowego
 • znajomość przepisów dot. finansów publicznych, Prawa zamówień publicznych oraz znajomość przepisów o ochronie danych osobowych
 • umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego na poziomie średniozaawansowanym
 • rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, samodzielność i inicjatywa, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu prawa zamówień publicznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
APLIKUJ TERAZ