Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116573

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją,

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona  pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,

 • przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami wewnątrz budynku.

Zakres zadań

 • Opracowuje wkłady dla kierownictwa biura w formie materiałów informacyjnych, stanowisk i wytycznych w związku z przedsięwzięciami i przyjazdami delegacji zagranicznych, jak również sporządza pisma dotyczące stanu współpracy biura z partnerami zagranicznymi
 • Monitoruje zmiany w przepisach z zakresu współpracy dotyczącej zwalczania przestępczości ekonomicznej, w szczególności z Międzynarodową Organizacją Policji Kryminalnej Interpol, Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania - Europol oraz umów o współpracy bilateralnej, jak również uczestniczy w opracowywaniu i opiniowaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie oraz bierze udział w opiniowaniu zasadności partycypacji biura w przedsięwzięciach
 • Przygotowuje prezentacje, oficjalne wystąpienia, przemówienia w języku angielskim na temat współpracy międzynarodowej prowadzonej przez biuro i przedstawia je podczas wizyt studyjnych, szkoleń oraz na konferencjach krajowych i zagranicznych
 • Prowadzi kompleksową obsługę związaną z przygotowaniem wyjazdów zagranicznych kierownictwa biura oraz przyjęcia zagranicznych delegacji w biurze, w tym sporządza preliminarze kosztów wizyt i programy pobytu, prowadzi robocze uzgodnienia dotyczące organizacji tych spotkań, jak również przygotowuje sprawozdania z przyjazdów delegacji zagranicznych
 • Monitoruje udział policjantów i pracowników biura w szkoleniach międzynarodowych między innymi poprzez pozyskiwanie i przekazywanie informacji o planowanych szkoleniach międzynarodowych, pozostających w zakresie właściwości biura
 • Zapewnia prawidłowy obieg dokumentacji w związku z zagranicznymi podróżami służbowymi policjantów i pracowników biura poprzez przygotowywanie wniosków dotyczących odbycia zagranicznej podróży służbowej policjantów i pracowników biura, w tym monitoruje drogę służbową dokumentacji wyjazdowej oraz prowadzi zestawienia udziału policjantów i pracowników biura w zagranicznych podróżach służbowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w obszarze współpracy międzynarodowej
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość ustawy o Policji, w zakresie uprawnień do prowadzenia współpracy międzynarodowej
 • Znajomość ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi
 • Znajomość ustawy o służbie zagranicznej, w zakresie oddelegowania funkcjonariusza biura do instytucji zagranicznej
 • Znajomość aktu wykonawczego dot. Statutu Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej Interpol (…)
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS OFFICE
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
APLIKUJ TERAZ