Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116700

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


  • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe - kilka razy do roku,

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz w związku ze współpracą z Wykonawcami umów realizowanych w ramach projektów.
   


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Zakres zadań

 • Zarządza projektami w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 • Uczestniczy w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o zamówienia publiczne w zakresie właściwości komórki organizacyjnej.
 • Nadzoruje realizację umów i porozumień zawartych przez Ministerstwo z innymi podmiotami.
 • Realizuje zadania w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w tym reformę A1.3 Reforma planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz inwestycji A1.3.1 Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego.
 • Przygotowuje materiały do projektu ustawy budżetowej i Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP).
 • Opracowuje/ uzgadnia/ monitoruje plan finansowy i pozostałe plany.
 • Pełni funkcję redaktora - publikuje materiały na serwisach internetowych.
 • Udziela informacji na wnioski i zapytania, w tym o udostępnienie informacji publicznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w co najmniej jednej z dziedzin: planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, realizacja projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, zarządzanie projektami.
 • Znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Znajomość ustawy o rewitalizacji
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Wiedza z zakresu finansów publicznych
 • Wiedza z zakresu wydatkowania środków z funduszy UE
 • Myślenie analityczne
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ