Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116710

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Uczestniczy w analizie pod względem prawnym przygotowywanych przez GUS we współpracy z departamentami GUS w ramach ich kompetencji stanowisk RP do projektów aktów prawnych UE, gdy GUS jest instytucją wiodącą oraz stanowisk innych resortów, gdy GUS jest instytucja współpracującą w celu zapewnienia prawidłowego przygotowania stanowisk resortu statystyki do proponowanych regulacji prawnych
 • Uczestniczy w przygotowaniu i opracowaniu we współpracy z departamentami GUS w ramach ich kompetencji stanowisk i wkładów do instrukcji w zakresie ogólnych rozwiązań dot. statystyki dla przedstawicieli Polski na posiedzenia Rad sektorowych Rady UE oraz Specjalnego Komitetu ds. Rolnych (SCA) w celu ich przedstawienia przez właściwe resorty na forum UE
 • Współpracuje przy sporządzaniu instrukcji wyjazdowych na posiedzenia innych grup roboczych i komitetów UE w celu zapewnienia ciągłości i efektywności prac
 • Prowadzi prace związane z koordynacją uczestnictwa przedstawicieli resortu statystyki w posiedzeniach Grupy Roboczej Rady UE ds. Statystyki, współpracuje z instytucjami krajowymi i unijnymi w ramach tych prac w celu zapewnienia ich ciągłości i efektywności
 • Prowadzi prace związane z obiegiem dokumentacji dotyczącej współpracy resortu z instytucjami UE, MSZ, Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE w celu zapewnienia prawidłowej terminowości i obiegu dokumentów
 • Koordynuje prace związane z Grupą Roboczą ds. Kodyfikacji Legislacji w celu pełnego przygotowania dokumentacji na kolejne posiedzenia Grupy Roboczej Rady UE ds. Statystyki

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wiedza z zakresu struktur organizacyjnych UE
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Kreatywność
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Umiejętność sprawnej obsługi portalu Eur-lex
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: studia magisterskie z zakresu stosunków międzynarodowych lub integracji europejskiej lub prawa
 • Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej i/lub w obszarze prawa UE
 • Znajomość innego języka urzędowego UE na poziomie dobrym – B1
APLIKUJ TERAZ