Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116599

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


  • krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe (kilka razy w roku Udział w pracach związanych z procesem decyzyjnym UE

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz - udział w różnego rodzaju spotkaniach związanych z postępowaniami przed TSUE lub postępowaniami KE (o szczególnie skomplikowanym zakresie) oraz zagadnieniami legislacyjnymi
   


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Zakres zadań

 • Bierze udział w postępowaniach przez organami Unii Europejskiej (tj. formułuje projekty stanowisk w postępowaniach formalnych prowadzonych przez KE oraz prowadzi sprawy związane z realizacją systemu nieformalnego rozwiązywania problemów dotyczących naruszenia przez państwa członkowskie unii prawa europejskiego, np. EU-Pilot).
 • Dokonuje analiz prawnych w zakresie przepisów UE oraz przygotowuje projekty opinii.
 • Prowadzi analizy na potrzeby zadań realizowanych w wydziale.
 • Monitoruje stan prawny w zakresie prac nad transpozycją przepisów UE.
 • Uczestniczy w obsłudze procesu legislacyjnego (tj. opiniuje projekty aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych oraz projekty aktów prawnych wewnętrznie obowiązujących).
 • Bierze udział w procesie decyzyjnym w UE w ramach kompetencji Ministerstwa (w tym koordynuje obieg dokumentów związanych z przygotowaniem stanowiska Ministerstwa na posiedzenia organów UE - m.in.: grupa robocza Rady, COREPER, Rada UE, opiniuje dokumenty i opracowuje i uzgadnia stanowiska związane z członkostwem w UE, uczestniczy w spotkaniach i posiedzeniach).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub europeistyka na wydziale prawa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obsłudze prawnej, w tym w zakresie prawa UE (np. analizowanie, opiniowanie lub identyfikowanie właściwych przepisów UE)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1 (w tym znajomość terminologii prawniczej)
 • Bardzo dobra znajomość problematyki z zakresu prawa UE oraz zagadnień integracji europejskiej
 • Myślenie analityczne
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ