Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116623

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera oraz urządzeń techniki biurowej (kserokopiarka, skaner, niszczarka). Praca wykonywana w pozycji przemiennej na terenie Głównego Inspektoratu Weterynarii lub na zewnątrz (delegacje). Miejsce i otoczenie organizacyjno–techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na IV lub V piętrze w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ul. Wspólnej 30. Ze względu na konstrukcję budynku – okna w pomieszczeniach biurowych na V piętrze zamontowane są w połaciach dachowych. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez: zapewnienie odpowiedniej szerokości drzwi i ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, dostosowanie toalet. Platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru oraz przy wejściu do budynku od ul. Żurawiej. Budynek może stwarzać problemy komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Zakres zadań

 • Przygotowuje i przeprowadza kontrole organów IW i zakładów w szczególności w zakresie zdrowia i ochrony zwierząt a także pasz, bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego.
 • Prowadzi postępowanie kontrolne, dokumentuje proces kontrolny w celu udokumentowania faktów kontrolnych, sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego, wystąpienie pokontrolne i sprawozdanie z kontroli, wraz ze sformułowaniem zaleceń pokontrolnych, oceny i sprawdzenia właściwego i terminowego podejmowania działań pokontrolnych.
 • Sporządza informacje dla Głównego Lekarza Weterynarii o wynikach kontroli, o rozpoznaniu negatywnych zjawisk w zakresie działania IW, w tym ocenę sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych.
 • Przygotowuje informacje do projektów sprawozdań z realizacji zadań IW w części dotyczącej zrealizowanych kontroli dla potrzeb MRiRW lub innych właściwych organów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji weterynaryjnej
 • Wiedza: znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej i innych przepisów weterynaryjnych oraz znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o kontroli w administracji rządowej, znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy prawo przedsiębiorców, o ochronie danych osobowych i o ochronie informacji niejawnych.
 • Kompetencje: kreatywność, inicjatywa, komunikatywność, samodzielność, rzetelność, terminowość.
 • Umiejętności: bardzo dobrej organizacji pracy własnej, pracy pod presją czasu, pracy w zespole, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych i bezprecedensowych, umiejętność radzenia sobie ze stresem, umiejętności analityczne, właściwej argumentacji podejmowania decyzji.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Podyplomowe studia specjalizacyjne z zakresu epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higieny żywności pochodzenia zwierzęcego lub higieny pasz.
 • Doświadczenie w zakresie zdrowia i ochrony zwierzat.
 • Doświadczenie w administracji weterynaryjnej na szczeblu powiatowym i/lub wojewódzkim.
APLIKUJ TERAZ