Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116157

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie 

 • Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy 

 • Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami

 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu

 • Praca w pokoju, który jest klimatyzowany

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne, w tym przygotowuje projekty decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach dotyczących stwierdzonych naruszeń przepisów prawa w zakresie telekomunikacji
 • Przygotowuje projekty stanowisk merytorycznych w odpowiedzi na skargi wniesione do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz odwołania wniesione do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie spraw, w których projekty rozstrzygnięć zostały przygotowane przez Wydział
 • Analizuje wpływające do Departamentu skargi i wnioski z zakresu telekomunikacji w zakresie przestrzegania przepisów, decyzji i postanowień
 • Opiniuje projekty normatywnych aktów prawnych, których przedmiot odpowiada zakresowi zadań należących do właściwości Departamentu, w szczególności w zakresie prowadzenia postępowań pokontrolnych
 • Prowadzi postępowania w sprawach o uchylenie zastrzeżenia przedsiębiorcy telekomunikacyjnego dotyczącego informacji, dokumentów lub ich części zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa, dostarczanych na żądanie Prezesa UKE lub na podstawie Prawa telekomunikacyjnego oraz o ograniczenie pozostałym stronom wglądu do materiału dowodowego, jeżeli udostępnienie tego materiału grozi ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych tajemnic prawnie chronionych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustaw: Prawo telekomunikacyjne wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks spółek handlowych, Prawo przedsiębiorców, o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ