Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116265

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • zagrożenie korupcją

 • zagrożenie naciskami grup przestępczych

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach regulowanych przepisami dotyczącymi obrotu okazami zwierząt i roślin gatunków zagrożonych wyginięciem i związane z nimi konsultacje z Państwową Radą Ochrony Przyrody, Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska (GDOŚ), regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska, organami zarządzającymi CITES innych krajów, Komisją Europejską i Sekretariatem Konwencji waszyngtońskiej, a także przygotowuje odpowiedzi na skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych i NSA
 • Współpracuje z Sekretariatem CITES, Organami Zarządzającymi CITES innych Państw-Stron Konwencji oraz Komisją Europejską, a także organizacjami międzynarodowymi (m.in. Interpol, Europol) w zakresie handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem
 • Opracowuje projekty stanowisk Polski i prezentuje stanowisko Polski podczas cyklicznych spotkań w ramach Komisji Europejskiej, Konferencji Stron Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem oraz międzysesyjnych: Komitetu ds. Zwierząt, Komitetu ds. Roślin oraz Stałego Komitetu
 • Współpracuje ze służbami, instytucjami i organami (m.in. Policją, administracją celno-skarbową, inspekcją weterynaryjną i fitosanitarną, resortem sprawiedliwości) związanymi z egzekwowaniem przepisów CITES oraz ze starostwami w procesie rejestracji zwierząt CITES, z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska, a także międzynarodowymi i krajowymi organizacjami pozarządowymi w zakresie poprawy skuteczności ochrony gatunków CITES
 • Przygotowuje materiały informacyjne oraz udziela podmiotom zewnętrznym informacji i wyjaśnia kwestie prawne w zakresie CITES, współprowadzi wykłady i szkolenia z zakresu CITES dla zainteresowanych podmiotów i osób (m.in. dla służb egzekwujących przepisy CITES, studentów), uczestniczy w wydarzeniach edukacyjnych dla społeczeństwa
 • Inicjuje i prowadzi proces zmian prawa krajowego z zakresu CITES
 • Uczestniczy w przygotowaniu raportów z implementacji przepisów CITES i raportów rocznych CITES oraz w prowadzeniu rejestrów wynikających z przepisów prawa polskiego i prawa UE dotyczącego obrotu okazami zwierząt i roślin gatunków zagrożonych wyginięciem

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie nauk biologicznych lub nauk o Ziemi i środowisku lub nauk leśnych lub zootechniki
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze ochrony środowiska, albo powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • wiedza z zakresu: ustawy o ochronie przyrody, Konwencji Waszyngtońskiej, prawa wspólnotowego dot. Konwencji Waszyngtońskiej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, wystąpienia publiczne, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ