Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116290

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,
- ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich - konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
- praca w pokoju wieloosobowym,
- praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych,
- przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:


- Stres związany z możliwością naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Zakres zadań

 • Ewidencjonuje dokumenty księgowe wraz z ich dekretacją, dotyczące X osi priorytetowej: Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach projektu Plan Działań Konserwatorów Zabytków
 • Ewidencjonuje dokumenty księgowe wraz z ich dekretacją, dotyczące funduszu celowego (NFOZ)
 • Sporządza w systemie TREZOR i EZD sprawozdania budżetowe i finansowe (w tym bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu w zakresie NFOZ) zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach
 • Weryfikuje poprawność ewidencji księgowej oraz zapisów na poziomie kont analitycznych
 • Analizuje zapisy księgowe kont syntetycznych pod względem prawidłowości zapisów i zgodności salda księgowego z saldami rachunków bankowych i raportów kasowych
 • Sporządza dokumenty „potwierdzenia sald należności", polecenia księgowania, noty księgowe
 • Nalicza na koniec okresów kwartalnych odsetki od niezapłaconych terminowo należności dotyczących NFOZ
 • Odkłada dokumenty w podziale na rodzaje prowadzonych ewidencji wraz z ich numerowaniem, zgodnym z numerem w ewidencji dokumentów w systemie komputerowym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w tym: 3 miesiące na stanowisku merytorycznym dedykowanym do realizacji zadań związanych z rachunkowością
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych ze szczególnym uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Kompetencje: umiejętności analityczne, umiejętność współpracy, umiejętność organizacji pracy własnej, skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu księgowości
 • Umiejętność obsługi programów księgowych
APLIKUJ TERAZ