Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116295

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań.
Pracownik wykonuje czynności o charakterze:
- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,
- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.
Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Praca związana jest częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
https://www.gov.pl/web/premier/deklaracja-dostepnosci

Zakres zadań

 • Przygotowuje, na potrzeby Szefa Służby Cywilnej, analizy i opinie prawne z zakresu tworzenia i stosowania przepisów prawa krajowego i międzynarodowego, w szczególności dotyczące korpusu służby cywilnej
 • Przygotowuje, we współpracy z Departamentem Prawnym, projekty aktów normatywnych dotyczące służby cywilnej, wypracowuje i projektuje nowe rozwiązania prawne w zakresie właściwości Wydziału (w szczególności dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej, czasu pracy, obowiązków członków korpusu służby cywilnej) oraz je wdraża
 • Przygotowuje stanowiska Departamentu i Szefa Służby Cywilnej oraz udziela odpowiedzi i wyjaśnień z zakresu stosowania przepisów prawa dotyczących służby cywilnej (w szczególności w zakresie obowiązków i uprawnień, w tym czasu pracy oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbie cywilnej oraz przestrzegania zasad służby cywilnej i zasad etyki służby cywilnej)
 • Analizuje, udostępnione na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji oraz Sejmu RP, projekty ustaw w zakresie właściwości Szefa Służby Cywilnej oraz monitoruje przebieg procesu legislacyjnego w tym zakresie
 • Prowadzi sprawy związane z udzielaniem odpowiedzi na interpelacje, zapytania oraz wnioski o udostępnienie informacji publicznej kierowane do Departamentu
 • Prowadzi prace związane z bieżącym monitorowaniem funkcjonowania komisji dyscyplinarnych w urzędach
 • Przygotowuje stanowiska Szefa Służby Cywilnej do projektów aktów normatywnych i projektów dokumentów rządowych w zakresie jego właściwości
 • Przygotowuje projekt wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Departamentu oraz jego zmian

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1,5 roku w zakresie interpretacji lub stosowania przepisów prawa pracy, w tym
pragmatyk pracowniczych
 • Znajomość: Konstytucji RP, ustawy o służbie cywilnej wraz z aktami wykonawczymi, przepisów dotyczących innych pragmatyk urzędniczych, w szczególności o pracownikach urzędów państwowych oraz o służbie zagranicznej, prawa pracy, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, funkcjonowania administracji rządowej
 • Kompetencje miękkie: komunikacja, kreatywność, myślenie analityczne, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończona aplikacja legislacyjna
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
APLIKUJ TERAZ