Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116324

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)


- stres związany z pracą pod presją czasu,


- zagrożenie korupcją,


- budynek architektonicznie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • ma następujące zadania:
 • Monitoruje i koordynuje proces dystrybucji dokumentów związanych z działalnością sądów i trybunałów UE, w tym wykonuje niezbędne tłumaczenia.
 • Przygotowuje notatki, opinie i projekty instrukcji (obejmujące m.in. konsultacje wewnętrzne i zewnętrzne) dla przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości biorących udział w posiedzeniach Rady UE ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, Komitetu Stałych Przedstawicieli UE tzw. COREPER oraz w posiedzeniach komitetów i grup roboczych UE.
 • Monitoruje sprawozdania wskazanych wyżej gremiów pod kątem zgodności z instrukcją i wpływu na dalsze działania podejmowane w resorcie sprawiedliwości.
 • Przygotowuje i opiniuje dokumenty programowe z zakresu działania resortu sprawiedliwości.
 • Prowadzi sprawy związane z udziałem Ministra Sprawiedliwości i jego przedstawicieli w posiedzeniach Rady Ministrów, Komitetu do Spraw Europejskich Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość specjalistycznej terminologii prawniczej i unijnej w języku polskim i angielskim
 • Znajomość ustawy o Radzie Ministrów
 • Znajomość uchwały – Regulamin pracy Rady Ministrów
 • Znajomość ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem RP w UE
 • Znajomość ustawy o Komitecie do spraw Unii Europejskiej
 • Umiejętność obsługi aplikacji MS Office, systemu informacji prawniczej LEX/Legalis
 • Doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, komunikacja, otwartość na zmiany, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, pozytywne podejście do klienta, zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe lub blok zajęć w ramach studiów z zakresu prawa unijnego/międzynarodowego
 • Znajomość innego języka roboczego UE na poziomie A2
APLIKUJ TERAZ