Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116227

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3 budynków połączonych ze sobą funkcjonalnie, oznaczonych jako A, B i C. Bud. A i C są dostępne i dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadają: wejście do bud. na poziomie chodnika zewn., wejście do obiektu odbywa się bez żadnych barier; automatyczne drzwi wejściowe ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym, które oznaczono kontrastowymi wzorami ułatwiającymi rozpoznanie ich przez osoby słabowidzące; na korytarzach posadzkę z wyraźnym, kontrastowym wzorem ułatwiającym rozpoznanie ciągów komunikacyjnych oraz okładzinę schodów z ryflowaniem każdego stopnia schodowego; oznakowanie bud. w sposób ułatwiający jego użytkowanie przez osoby słabowidzące oraz numerację pokoi dost. dla potrzeb osób słabowidzących; odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiającą poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wew. o odpowiedniej szerokości; 2 windy, które są w pełni dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone m. in. w: szerokie wejścia, głosowy system powiadamiający o aktualnym przystanku, oznakowanie umożliwiające użytkowanie przez osoby niewidome i słabowidzące oraz platformę transportową, która umożliwia wjazd osobie na wózku inwalidzkim; łazienki dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Bud. B jest częściowo dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych: winda ułatwiająca poruszanie się, łazienka dost. dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję bud. utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. Utrudniona jest komunikacja pomiędzy bud. B a bud. A i C, wynikająca z różnicy poziomów (czterostopniowy bieg schodowy).

Zakres zadań

 • ­Nadzoruje budżet Departamentu oraz budżet środków przeznaczonych na wdrażanie resortowych programów wspierania ekonomii społecznej, w tym przygotowuje wkłady do planu budżetu państwa, funduszy oraz budżetu środków zagranicznych w zakresie działania Departamentu oraz opracowuje dane finansowe dotyczące prowadzonych działań finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, w celu zapewniania sprawnego funkcjonowania Departamentu.
 • ­Wykonuje zadania związane z nadzorem Ministra nad Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych tj. opiniuje sprawozdania finansowe pod względem merytorycznym, proponuje zmiany w statucie i zmiany organizacyjne, przygotowuje umowy wynikające z porozumienia o współpracy w obszarach dot. działalności naukowo-badawczej.
 • ­Opracowuje umowy na redagowanie i wydawanie miesięcznika „Polityka Społeczna”, rozlicza publikacje miesięcznika oraz realizuje czynności związane z organizacją przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie.
 • ­Przygotowuje notatki z informacjami i niezbędne materiały w zakresie zgodnym z agendą dla przedstawiciela Ministerstwa na posiedzenia Komitetu do spraw Pożytku Publicznego i Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 • ­Dokonuje analiz, ocen oraz przygotowuje opinie do sprawozdań, informacji dotyczących problematyki ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorczości społecznej oraz spółdzielczości socjalnej i zatrudnienia socjalnego w zakresie problematyki współpracy Ministra z tymi podmiotami.
 • ­Bierze udział w ocenie ofert w ramach resortowych programów wspierania ekonomii społecznej oraz zapewnienia obieg umów pomiędzy komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w celu zapewnienia sprawnego procesu podpisywania umów oraz przekazywania dotacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych lub w obszarze związanym z sektorem pozarządowym
 • ­Komunikatywna znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B1
 • Znajomość ustawy o ekonomii społecznej
 • ­­Znajomość problematyki sektora ekonomii społecznej
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych w części dotyczącej zasad gospodarowania środkami publicznymi
 • Znajomość zasad funkcjonowania Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • Komunikatywność
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ