Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116081

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Przygotowuje projekty wkładów związanych z programowaniem wsparcia w ramach obszarów Krajowego Planu Odbudowy (KPO), za które odpowiedzialny jest Minister właściwy ds. energii oraz programów komplementarnych w obszarze energetyki, w zakresie analizy i aktualizacji dokumentów horyzontalnych i programowych
 • Przygotowuje opinie i stanowiska do projektów dokumentów związanych z programowaniem, wdrażaniem i rozliczaniem KPO oraz w pracach nad dokumentami w zakresie realizowanych zadań
 • Przygotowuje informacje w zakresie zadań Wydziału na potrzeby publikowania informacji na stronie internetowej oraz portalach internetowych Ministerstwa
 • Uczestniczy we wprowadzaniu danych na temat realizowanych inwestycji KPO do Centralnego Systemu Teleinformatycznego (CST)
 • Uczestniczy w spotkaniach uzgodnieniowych dotyczących wdrażania planowanych reform i inwestycji KPO z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa oraz współpracującymi instytucjami
 • Monitoruje proces tworzenia oraz nowelizacji programu i dokumentów wdrożeniowych KPO

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze funduszy europejskich albo powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość KPO w obszarze energetyki
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, kratywność, myślenie analityczne, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ