Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116156

Warunki pracy


 • Praca laboratoryjno-biurowa polegająca na wykonywaniu badań chemicznych do opinii kryminalistycznych i przygotowywaniu projektów opinii oraz czynności na rzecz utrzymania systemu zarządzania jakością.

 • Stanowisko kandydata na biegłego w specjalności badania chemiczne policyjnego laboratorium kryminalistycznego, którego proces szkolenia w kierunku uzyskania uprawnień biegłego odbywa się zgodnie z Zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień do wydawania opinii oraz wykonywania czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych z późniejszymi zmianami. (Dz.U. KGP poz. 7 z dn. 20.01.2014 r. z późn. Zm.).

 • Praca w terenie na oględzinach miejsca zdarzenia.

 • Stres.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w narażeniu na substancje chemiczne i czynniki biologiczne potencjalnie zakaźne,

 • praca w terenie,

 • praca w pomieszczeniu zamkniętym przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,

 • wymuszona pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,

 • zagrożenie korupcją,

 • zagrożenia związane z przemieszczaniem się ludzi.Zakres zadań

 • wykonuje badania z zakresu badań chemicznych i przygotowuje projekty opinii w celu zdobycia uprawnień do samodzielnego wydawania opinii kryminalistycznych,
 • uczestniczy w charakterze specjalisty w oględzinach miejsc zdarzeń na wniosek Policji lub prokuratury w celu pomocy przy zabezpieczaniu śladów do dalszych badań laboratoryjnych,
 • wykonuje zadania na rzecz utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania jakością w Laboratorium dotyczące nadzoru nad sprzętem badawczym w tym dokonuje sprawdzeń pośrednich i konserwuje sprzęt oraz przygotowuje i sprawdza jakość używanych do badań odczynników w celu zapewnienia otrzymywania ważnych wyników badań,
 • współuczestniczy w opracowaniu instrukcji do procedur badawczych i modyfikowaniu już istniejących, związanych z systemem zarządzania jakością laboratorium w celu jej utrzymania i rozwoju oraz zapewnienia wiarygodnych i poprawnych wyników badań,
 • utrzymuje stały kontakt z firmami zewnętrznymi zajmującymi się serwisowaniem oraz naprawami nadzorowanego specjalistycznego wyposażenia badawczego w celu zapewnienia poprawności działania urządzeń,
 • prowadzi szkolenia i przygotowuje publikacje w zakresie metod badawczych i ich zastosowania w kryminalistyce w celu rozpowszechniania informacji dotyczących możliwości badawczych w chemii kryminalistycznej,
 • samokształci się poprzez analizę i zapoznanie się z przepisami, artykułami naukowymi i opracowaniami specjalistycznymi oraz branie udziału w warsztatach i konferencjach w celu zdobycia wiedzy niezbędnej do uzyskania uprawnień do samodzielnego wydawania opinii z zakresu chemii,
 • prowadzi sprawozdawczość w ramach wykonywanych badań naukowych, waliduje i wdraża nowe metody badawcze oraz przystosowuje rezultaty badań do potrzeb praktyki w celu zapobiegania, wykrywania i zwalczania przestępczości.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe chemiczne lub pokrewne nauk przyrodniczych np. fizyka, analityka medyczna lub wyższe studia i studia podyplomowe o kierunku chemicznym, fizykochemicznym lub pokrewnym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym obejmującym znajomość języka technicznego.
 • Znajomość obsługi specjalistycznej aparatury badawczej używanej do badań chemicznych oraz sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego.
 • Znajomość przepisów Kodeksu Karnego, Kodeksu Postępowania Karnego w zakresie czynności procesowych oraz Ustawy o Policji i innych aktów prawnych oraz Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii. Znajomość przepisów dotyczących nadsyłania i postępowania z materiałem badawczym w laboratoriach kryminalistycznych.
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Umiejętności: komunikatywność; organizacja pracy własnej; obsługa komputera; umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy i koordynacji działań, efektywne zarządzanie czasem.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kurs dla kandydatów na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych.
APLIKUJ TERAZ