Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 115722

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją,

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona  pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,

 • przy wejściu do budynku oraz w budynku brak windy, brak podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań

 • Nadzoruje i koordynuje realizację indywidualnie prowadzonych projektów teleinformatycznych
 • Weryfikuje dokumentację projektową oraz sporządza wnioski o rozpoczęcie zamówienia publicznego w tym sporządza projekty umów
 • Uczestniczy w pracach komisji przetargowych powoływanych w związku z realizowanymi projektami oraz współpracuje z właściwym merytorycznie biurem KGP w zakresie prowadzonych postępowań przetargowych
 • Przygotowuje we współpracy z innymi komórkami lub podmiotami dokumenty związane z analizą zagrożeń w projekcie i opracowuje propozycje działań zaradczych, zarządza ryzykiem
 • Współpracuje z jednostkami Policji oraz z dostawcami usług

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe administracyjne i/lub zarządzanie lub szkoła wyższa bez wymaganego profilu i studia podyplomowe kierunkowe w jednym z w/w kierunków
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w prowadzeniu projektów teleinformatycznych i/lub przy realizacji zamówień publicznych
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność analizowania
 • Umiejętność prognozowania
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętności redakcyjne
 • Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, MS Project, Power Point)
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność szybkiego działania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu znajomości technik negocjacyjnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
 • Znajomość technik negocjacyjnych
APLIKUJ TERAZ