Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 115782

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • użytkowanie sprzętu biurowego

 • praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym

 • budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru

 • budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami
   

Zakres zadań

 • współdziała w zakresie dotyczącym PROW 2014-2020 oraz w celu umożliwienia podmiotom prowadzącym działalność w sektorze przetwórstwa rolno–spożywczego pełnego wykorzystania unijnego wsparcia finansowego oraz monitoruje i opracowuje informacje dotyczące korzystania w ramach PROW 2014-2020 ze środków finansowych w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego;
 • opiniuje projekty aktów prawnych i dokumentów dotyczących spraw sektorowych wpływających do Departamentu; w tym dotyczących PROW 2014-2020 w ramach uzgodnień wewnątrzresortowych;
 • współdziała w zakresie dotyczącym realizacji Planu Strategicznego WPR na lata 2023–2027 w celu umożliwienia podmiotom prowadzącym działalność w sektorze przetwórstwa rolno–spożywczego pełnego wykorzystania wsparcia finansowego;
 • analizuje wnioski i informacje wpływające do Departamentu dotyczące wsparcia finansowego sektora rolno-spożywczego w ramach PROW 2014-2020;
 • monitoruje i opracowuje informacje dotyczące sektora przetwórstwa rolno-spożywczego;
 • koordynuje i współuczestniczy w opracowaniu opinii do projektów aktów prawnych, programów, raportów i innych dokumentów w ramach uzgodnień międzyresortowych oraz analizuje przepisy prawa unijnego w zakresie regulacji rynków rolnych;
 • opracowuje i monitoruje prace legislacyjne projektów dokumentów Departamentu umieszczonych w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów oraz w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra, a także współuczestniczy w planowaniu i realizacji budżetu Departamentu;
 • koordynuje i przygotowuje zbiorcze informacje dotyczące rynków rolnych i przetwórstwa rolno-spożywczego dostarczając specjalistycznej wiedzy Kierownictwu resortu, organom Sejmu i Senatu RP, organizacjom społeczno-zawodowym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • 2 lata stażu pracy
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (poziom co najmniej A1)
 • Wiedza w obszarze funkcjonowania administracji publicznej
 • Znajomość problematyki Wspólnej Polityki Rolnej
 • Znajomość zasad legislacji
 • Umiejętność analizy informacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub rolnicze
 • Roczne doświadczenie zawodowe w obszarze rynków rolnych lub przetwórstwa rolno-spożywczego
 • Znajomość języka francuskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania rynku rolnego i przetwórstwa rolno-spożywczego
 • Znajomość zagadnień PROW 2014-2020
APLIKUJ TERAZ