Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 115946

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin.


Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mieści się w Al. Jerozolimskich 181C, w budynku C kompleksu Adgar, który jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. W budynku znajdują się windy, które umożliwiają dostęp do wszystkich pięter budynku, brak jest barier w postaci progów i wąskich drzwi. Na poziomie 0 w holu budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.


Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla (poza oznaczeniami przycisków wind) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Szczegółowe informacje na temat dostępności Urzędu dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się w deklaracji dostępności.

Zakres zadań

 • Administrowanie i utrzymanie informatycznych systemów Urzędu
 • Sporządzanie i aktualizacja dokumentacji, instrukcji i procedur obsługi powierzonych opiece systemów informatycznych, obejmujących również aspekty bezpieczeństwa, ciągłości działania i optymalizacji wykorzystania posiadanych systemów
 • Udzielanie wsparcia użytkownikom systemów informatycznych Urzędu w ramach II linii wsparcia, przy ścisłej współpracy z pracownikami Wydziału Wsparcia Technicznego
 • Inicjowanie i udział w pracach rozwojowych, wdrożeniowych i integracyjnych związanych z podległymi systemami, udział merytoryczny w pracach zespołów roboczych, wewnętrznych jak i zewnętrznych
 • Udział w pracach komisji przetargowych, opracowywanie specyfikacji technicznych w ramach procedur w sprawie zamówień publicznych, sporządzanie opinii i analiz potrzeb zgłaszanych do wydziału, związanych z rozwojem podległych systemów
 • Koordynowanie realizacji umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi wsparcia technicznego dla powierzonych opiece systemów informatycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu informatycznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze IT, w zakresie zarządzania systemami teleinformatycznymi
 • dobra znajomość administracji systemami operacyjnych Microsoft Windows Server 2008 R2 / 2012 R2 / 2016 / 2019 oraz usług, w szczególności: AD DHCP, DNS
 • dobra znajomość administracji serwerami bazodanowymi Microsoft SQL Server 2012 i wyżej
 • praktyczna znajomość relacyjnych baz danych oraz języka zapytań SQL, umiejętność tworzenia kwerend w języku SQL
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • przeszkolenie w zakresie zasad ochrony danych osobowych albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie przeszkolenia
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność argumentowania,
 • umiejętność kreatywnego myślenia i podejmowania inicjatywy,
 • umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy i wykorzystywania jej w praktyce
 • dobra organizacja pracy, umiejętność planowania zadań i ustalania priorytetów, dokładność w realizacji zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • praktyczna znajomość systemów Linux
 • praktyczna znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem sieciami LAN/WAN
 • praktyczna znajomość metodyk projektowych
APLIKUJ TERAZ